Carve Up

آخرین به‌روزرسانی:
  • Phrasal verb
    1- قطعه قطعه کردن، (به بخشهای کوچکتر) بریدن 2- (عامیانه) کارد زدن به، کاردی کردن، با کارد زخمی کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک carve up

پیشنهاد و بهبود معانی