Chain Shot معنی

  • American English phonetic: ˈtʃeɪnˈʃɑːt
  • British English phonetic: tʃeɪnʃɒt
  • گلولهی توپ (مرکب از دو گوی فلزی که با زنجیر به هم متصل شده بودند و برای درو کردن پیاده نظام و یا در هم شکستن دکل کشتی‌های دشمن به کار میرفت)، گلولهی زنجیری

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary