Get Involved In

آخرین به‌روزرسانی:
  • Collocation
    درگیر شدن در، دچار شدن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک get involved in

پیشنهاد و بهبود معانی