Keep (something) Secret معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Collocation
    (چیزی را) مخفی نگاه‌داشتن، رازداری کردن، سری کردن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)