با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Ragweed

ˈræɡwiːd ˈræɡwiːd
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین می‌توان از stickweed به‌ جای ragweed استفاده کرد.

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ragweed

  1. noun Any of numerous chiefly North American weedy plants constituting the genus Ambrosia that produce highly allergenic pollen responsible for much hay fever and asthma
    Synonyms: ambrosia, bitterweed
  2. noun Widespread European weed having yellow daisylike flowers; sometimes an obnoxious weed and toxic to cattle if consumed in quantity
    Synonyms: ragwort, tansy ragwort, benweed, Senecio jacobaea

ارجاع به لغت ragweed

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «ragweed» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/ragweed

لغات نزدیک ragweed

پیشنهاد بهبود معانی