لغات زیست شناسی در انگلیسی

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۰ مهر ۱۴۰۲

لغت
معنی

abiotic

بی‌جان

acquired characteristic

ویژگی اکتسابی، صفت اکتسابی (صفتی که گیاه یا موجود زنده در پاسخ به محرک‌های طبیعی محیط زیست خود کسب می‌کند)

actimorph

تابدیس

adp

آدنوزین دیفسفات (C10H15N5O10P2) یک نوکلئوتید که در تمام سلول‌های زنده موجود است و در ایجاد و نگهداری انرژی نقش اساسی دارد

allele

آلل، دگره

allogeneic

دگرزاد، دگرزا (allogenic هم می‌نویسند)

allograft

دگرپیوند

alloplasm

الوپلاسم (نوع ویژه‌ی پرتوپلاسم که مژک‌ها و تاژک‌ها از آن ناشی می‌شوند)، دگردشته
رجوع شود به: metaplasm

alpha cells

یاختههای آلفا (سلول‌های هیپوفیز قدامی که حاوی ذرات اسیدوفیل هستند)، (سلول‌های لوزالمعده که گلوکاگون تولید می‌کنند)

alternation of generations

تناوب نسل‌ها، وارگی زادگان‌ها

amplexicaul

ساقه آغوش (مثل برگ‌های ذرت که دور ساقه پیچیده است)

anamorphosis

تغییر تدریجی شکل در اثر تکامل، فراریختی

anaphase

آنافاز، فراچهر

androgenous

مولد فرزند نر، نر آفرین، نرزا، آندروژن

anthropic

مربوط به دوران پیدایش انسان

antibiosis

تضاد بین دو موجود زنده کوچک که بیش از یکی از آن‌ها در محیط باقی نمی‌ماند، تضاد بین یک میکروب و فرآورده میکروب دیگر که باعث از بین رفتن میکروب اولی می‌شود

archaebacteria

آرچ باکتری، باکتری عمده

archiblast

پروتوپلاسم تخم
(در مراحل اولیه‌ی جنین) لایه‌ی بیرونی

astrobiology

ستاره‌زیست‌شناسی (بخشی از زیست‌شناسی که وجود گیاه و جاندار را در ستاره‌ها و سیاره‌ها مورد مطالعه قرارمی‌دهد)

astrosphere

رجوع شود به: centrosphere
استر بدون سنتروسم

autoecious

انگل یک میزبانی، تک‌میزبانه

autogenesis

تولید مثل خودبه‌خود، ترکیب یا آمیختگی سلول‌های همانند یا هم‌نوع با هم

autotomy

تقسیم خودبه‌خود، انفصال خودبه‌خود دست یا پا یا عضو حیوان از بدن، خودبری

autotoxin

هرگونه سم که توسط خود بدن تولید شده باشد، زهر خودساخته

auxesis

رشد توأم با عدم تقسیم یاخته، تفصیل، بسط، تقویت، افزایش، مبالغه

azotobacter

باکتری آزو، ترکیزه‌ی آزو (جنسی از باکتری‌های ثابت ساز ازت که در برخی خاک‌ها وجود دارند)

bacterial

وابسته به باکتری، میکروبی

basal

قاعده‌ای، پایه‌ای، بازال

behavior

(نحوه‌ی رفتار شخص یا حیوان یا ماده و غیره در یک موقعیت خاص یا تحت شرایط خاص) کنش، عمل، کارکرد

benthal

وابسته به اعماق اقیانوس، دریابن

benthic

وابسته به اعماق اقیانوس، دریابن

biflagellate

دارای دو بخش شلاق مانند، دو تازیانهای، دو تسمهای

bilocular

دارای دو سلول یا دو محفظه، دواتاقکی (biloculate هم می‌گویند)

blastema

بلاستما (توده‌ای از سلول‌های تمایز یافته و جنین‌مانند که بعدا تبدیل به اندام‌های گوناگون می‌شوند)، رویانبافت

blastocoel

بلاستوسل (حفره‌ی درون بلاستولا)

لغت
معنی

blastoderm

رویانپوست (بخشی از سلول ماده یا تخمک بارور‌شده که تبدیل به بشقاب رویانی می‌شود)، تنده‌پوست

blastomere

رویان‌بخش (هریک از سلول‌هایی که بلافاصله پس از بارور شدن ovum یا تخمک به‌وجود می‌آید)، بلاستومر، تنده‌پار

blastula

بلاستولا، رویانرده (مرحلهای از رشد رویان که عبارت است از یک رده سلول که تشکیل حفره یا کیسهای را می‌دهند)، تنداله

capillary

مویرگ

carnify

تبدیل به گوشت یا بافت گوشتی کردن یا شدن، گوشتین کردن یا شدن

cataplasia

تغییرات قهقرایی در سلول

cell wall

دیواره‌ی یاخته، دیواره‌ی سلولی

cellular

سلولی، یاخته‌ای

centromere

سانترومر (بخشی از کروموزوم که هنگام میتوز به دوک اتصال می‌یابد)، میانپار

cephalin

سفالین (نوعی فسفولیپید phospholipid که در یاخته‌ی مغز و اعصاب یافت می‌شود)

chaperone

(پروتئینی که کار آن کمک به تاشدگی کووالانسی یا بازشدن یا ساخت و هم‌گذاری و همچنین جداسازی و تجزیه‌ی ساختارهای اَبَرملکولی دیگر است) شپرون، یاره

chemosynthesis

شیموسنتز، هم‌نهش شیمیایی، شیمی‌آمایی

chemotaxonomy

رده‌شناسی شیمیایی، شیمی آرایه‌شناسی

chimerism

وجود یاخته‌های متفاوت (از نظر ژنتیک) در سازواره یا بخش یا اندام

chlorophyll

(رنگدانه‌ی سبزرنگی که در بیشتر گیاهان و خزه‌ها و سیانوباکترها و نورپروردها که کلروپلاست ندارند یافت می‌شود و وظیفه‌ی آن فتوسنتز است) کلروفیل، سبزینه

chromatid

کروماتید، رنگینه

chromatin

کروماتین، فام مایه، رنگینه

chromomere

فامپار، کرمومیر (دانه‌های کروماتین که در رنگین تن یا کروموزوم به‌صورت رده آراسته شده‌اند)

chromoprotein

پروتئین حاوی رنگدانه

cistron

سیسترون (بخش فعال ژن)، ژن

cladistics

روش رده‌بندی جانداران بر حسب شاخه (phylum) و دودمان (به‌طور معمول به کمک کامپیوتر)

cline

تغییر تدریجی ویژگی‌ها (در گیاه یا جانور) در ناحیه‌ی معینی

clone

تولید مثل یا آبستنی غیرجنسی (چه از راه شکفتن و چه از راه تقسیم سلولی)، شبیه‌سازی

clostridium

دوکسانان (نام جنسی از ترکیزه‌های ناهوازی و دوک شکل که برخی از گونه‌های آن مولد بیماری کزاز هستند)

coacervation

هم‌انباشت، هم‌چگانگی

coccus

گوییزه

coenzyme

کمک‌آنزیم، کوآنزیم، کمک‌زیما

cold-blooded

خونسرد (حیوانات)

collagen

کلاژن (پروتئین تارسان که در استخوان و غضروف و بافت‌های پیوندی یافت می‌شود)

commensalism

هم‌سفرگی، هم‌پروردی

competition

برتری‌جویی، رقابت

concrescence

رشد با یکدیگر، نمو مشترک، پیوستگی

connivent

خمیده به‌سوی یکدیگر (مثل شاخ برخی جانوران)، هم‌خمیده

cortisol

کورتیزول، هورمون کورتیزول (هورمون استرس)

creatine

کرآتین (ماده‌ی بلورین C4H9N3O2 که در بافت ماهیچه‌ها یافت می‌شود)

صفحه‌ی ۱ از ۷

لغات و اصطلاحات مربوط به زیست شناسی

در این پست قصد داریم لغات و اصطلاحات مربوط به زیست شناسی را در اختیار شما قرار دهیم. تمامی این لغات از بانک اطلاعاتی جامع فست دیکشنری جمع آوری شده‌اند تا دانشجویان، اساتید و علاقه مندان رشته‌ی زیست شناسی بتوانند از اینها به راحتی استفاده کنند. یکی از مهمترین مزیت‌های این دسته‌بندی به روز شدن مداوم بانک اطلاعاتی فست دیکشنری است. تیم ویراستاری فست دیکشنری به صورت روزانه در حال فعالیت برای بهبود بانک اطلاعاتی است. لغات و اصطلاحات مربوط به زیست شناسی به صورت کلمه به کلمه بررسی شده و در معانی که مربوط به موضوع است لیبل گذاری شده است.

چگونه لغات جدید انگلیسی را یاد بگیریم؟

برای یادگیری لغات انگلیسی معمولا در مرحله‌ی اول باید لغات را به دسته‌ بندی‌هایی از موضوعات مختلف تقسیم کنید. این کار را ما به درخواست شما کاربران انجام داده‌ایم. شما می‌توانید در بین لغات دسته بندی شده موضوع دلخواه خود را از بین موضوعات ارائه شده در وبسایت فست دیکشنری انتخاب کنید و طبق هر دسته بندی پیش بروید و لغات را مرور کنید.

دیکشنری تخصصی زیست شناسی

در جمع آوری این مقاله سعی شده از هر لغت معانی که ارتباطی با زیست شناسی دارد را در دسته‌ی لغات و اصطلاحات زیست شناسی بیاوریم. به طور کلی لغاتی که در این دسته بندی تا امروز جمع آوری شده بیش از پانصد لغت است که به شکل ماهانه در حال افزایش است. در صورتی که لغت یا اصطلاحی مرتبط با زیست شناسی در این دسته بندی وجود نداشت می‌توانید در بخش صفحه‌ی همان لغت در قسمت پیشنهاد و بهبود معانی به تیم ویراستاران ما اطلاع دهید.

غیرفعال کردن تبلیغات در اپلیکیشن‌های fastdic

بسیاری از کاربران از نمایش تبلیغات در زمان استفاده از اپلیکیشن‌های ما شکایت می کنند! توجه داشته باشید که نگهداری وبسایت، اپلیکیشن‌ها و بهبود مستمر دیکشنری برای ما هزینه‌بر خواهد بود. همچنین قوانین استور‌های رسمی مانند گوگل پلی و اپ‌استور این تبلیغات گاها آزار دهنده را ایجاد می‌کند. اما شما می توانید این تبلیغات را به راحتی و برای همیشه روی حساب کاربری خود حذف کنید. به لینک زیر مراجعه و تبلیغات را برای همیشه حذف کنید.

بازگشت به وبلاگ

مطالب دیگر بخش «واژه‌های دسته‌بندی شده»:

نظرات

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *