با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Determine

dɪˈtɜːrmɪn dɪˈtɜːmɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  determined
 • شکل سوم:

  determined
 • سوم شخص مفرد:

  determines
 • وجه وصفی حال:

  determining
 • verb - transitive
  حکم دادن، تعیین کردن
  • - We must determine the cause of this disease.
  • - ما باید علت این بیماری را معلوم کنیم.
  • - The date of the next meeting will be determined tomorrow.
  • - تاریخ جلسه‌ی بعدی فردا تعیین خواهد شد.
  • - The central bank determines the amount of money in circulation.
  • - بانک مرکزی میزان پول در گردش را معین می‌کند.
  • - The U.S. Surgeon General has determined that cigarette smoking can be hazardous to your health.
  • - مدیر کل بهداری امریکا نظر داده است که کشیدن سیگار ممکن است برای سلامتی مضر باشد.
  • - The judge will determine his fate.
  • - قاضی سرنوشت او را تعیین خواهد کرد.
  • - Genes also determine height and looks.
  • - ژن‌ها قد و قیافه را هم تعیین می‌کنند.
  • - to determine a ship's position
  • - مکان کشتی را تعیین کردن
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  تصمیم گرفتن، مصمم شدن
  • - When he really determines to do something, he does it.
  • - وقتی واقعاً اراده به انجام کاری بکند، آن را انجام می‌دهد.
  • - Their behavior determined Pari against going to their house again.
  • - رفتار آنان پری را مصمم کرد که دیگر به خانه‌ی آن‌ها نرود.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد determine

 1. verb conclude, decide
  Synonyms: actuate, arbitrate, call the shots, cinch, clinch, complete, dispose, drive, end, figure, finish, fix upon, halt, impel, incline, induce, move, nail down, opt, ordain, persuade, pin down, predispose, regulate, resolve, rule, settle, take a decision, tap, terminate, ultimate, wind up, wrap up
  Antonyms: begin, start
 2. verb discover, find out
  Synonyms: add up to, ascertain, boil down to, catch on, certify, check, demonstrate, detect, divine, establish, figure, figure out, have a hunch, hear, learn, make out, see, size up, tell, tumble, unearth, verify, work out
  Antonyms: miss, overlook
 3. verb choose, decide
  Synonyms: destine, doom, elect, establish, fate, finger, fix, foreordain, make up mind, predestine, predetermine, preform, preordain, purpose, resolve, settle
  Antonyms: doubt, hesitate, waver
 4. verb dictate, govern, regulate
  Synonyms: affect, bound, circumscribe, command, condition, control, decide, delimit, devise, direct, impel, impose, incline, induce, influence, invent, lead, limit, manage, mark off, measure, modify, plot, rule, shape

Collocations

لغات هم‌خانواده determine

ارجاع به لغت determine

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «determine» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/determine

پیشنهاد و بهبود معانی