با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dictate

ˈdɪkteɪt dɪkˈteɪt dɪkˈteɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dictated
 • شکل سوم:

  dictated
 • سوم شخص مفرد:

  dictates
 • وجه وصفی حال:

  dictating
 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb
  دیکته کردن، با صدای بلند خواندن، امر کردن
  • - He dictated the story and the students wrote it down.
  • - او داستان را دیکته کرد و شاگردان آن را نوشتند.
  • - I dictated the letter to the secretary.
  • - من نامه را به منشی دیکته کردم.
  • - Peace terms were dictated to the defeated Germany.
  • - شرایط صلح به آلمان شکست خورده تحمیل شد.
  • - You can't dictate to people how they should vote.
  • - شما نمی‌توانید به مردم دستور بدهید که چگونه رأی بدهند.
  • - The law dictated that his head should be cut off.
  • - قانون چنین حکم می‌کرد که سرش را بزنند.
  • - One must listen to the dictates of one's conscience.
  • - آدم باید به ندای وجدان خود گوش فرا دهد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dictate

 1. noun command; rule
  Synonyms: behest, bidding, code, decree, dictum, direction, edict, fiat, injunction, law, mandate, order, ordinance, precept, principle, requirement, statute, ultimatum, word
  Antonyms: request
 2. verb command; give instructions
  Synonyms: bid, bulldoze, call the play, call the shots, call the tune, charge, control, decree, direct, enjoin, govern, guide, impose, instruct, lay down, lay down the law, lead, manage, ordain, order, prescribe, pronounce, put foot down, read the riot act, regiment, rule, set, take the reins, walk heavy
  Antonyms: ask, implore, request
 3. verb read out for the record
  Synonyms: compose, deliver, draft correspondence, emit, formulate, give account, give forth, interview, orate, prepare draft, say, speak, talk, transmit, utter, verbalize

ارجاع به لغت dictate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dictate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dictate

لغات نزدیک dictate

پیشنهاد و بهبود معانی