فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Figure

ˈfɪɡjər ˈfɪɡə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  figured
 • شکل سوم:

  figured
 • سوم شخص مفرد:

  figures
 • شکل جمع:

  figures

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  ظاهر، فرم، صورت، طرح، پیکر، شکل، شخص، نقش، رخساره، (شکل بدن انسان) هیکل، قیافه، اندام، ترکیب، شمایل، انسان (از دیدگاه به‌خصوص)، تصویر، تندیس، مجسمه، فرتور، نگاره، ترسیم، دیسه، طرح (روی پارچه و غیره)، (هندسه) شکل هندسی
  • - various geometric figures
  • - شکل‌های مختلف هندسی
  • - figured cloth
  • - پارچه‌ی طرح‌دار
  • - A figure moving in the dark.
  • - شکلی که در تاریکی حرکت می‌کرد.
  • - She has the figure of an acrobat.
  • - او هیکل یک آکروبات را دارد.
  • - a great literary figure
  • - یک شخصیت بزرگ ادبی
  • - a polka-dot figure
  • - طرح خال‌خالی
  • - the figure of a ship on the horizon
  • - تصویر یک کشتی در افق
  • - having a nice figure
  • - خوش‌اندام (خوش‌هیکل)
  • - quite a notorious figure
  • - آدمی کاملاً رسوا
  • - A person who always presented a sorry figure.
  • - آدمی که همیشه لب و لوچه‌اش آویزان بود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable
  (رقص و یخ بازی و غیره)یک سلسله جنبش یا حرکات موزون، حالت(رقص)، حرکت
 • noun countable
  کنایه، رمز، طرح
 • noun countable
  شماره، (جمع) حساب، شمارش، مبلغ (پول)، وجه، بها، عدد، رقم
  • - The house was sold at a low figure.
  • - خانه به قیمت کمی فروخته شد.
  • - a six-figure number
  • - شماره‌ی شش رقمی
  • - the figure 5
  • - عدد5
  • - Figures can be made to prove anything.
  • - از ارقام می‌توان برای اثبات هرچیزی استفاده کرد.
 • noun countable
  هیئت نجومی
 • verb - transitive
  نتیجه گرفتن، براورد کردن، حل کردن
  • - He figured we were ready to go.
  • - او فهمید که ما آماده‌ی رفتن بودیم.
  • - His mind figured forth all kind of images.
  • - انواع و اقسام تصورات را به ذهنش خطور کرد.
 • verb - transitive
  (عامیانه) فکر کردن، معتقد بودن
  • - Sure, that figures.
  • - بله، همین‌طور فکر می‌کردم.
 • verb - transitive
  طرح دار کردن (پارچه و غیره)، (با شکل و طرح) مزین کردن، مجسم کردن، کشیدن
 • verb - intransitive
  چشمگیر بودن، به چشم خوردن، (عامیانه) طبق انتظار بودن، ظاهر شدن
  • - Loneliness figures quite a lot in her conversation.
  • - تنهایی در صحبت‌های او کاملاً به چشم می‌خورد.
 • verb - intransitive
  حساب کردن، شمردن، محاسبه کردن
  • - to figure the costs
  • - هزینه‌ها را حساب کردن
  • - the ability to read and do simple figuring
  • - قدرت خواندن و محاسبه‌ی ساده کردن
  • - He is good at figures.
  • - او در شمردن خوب است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد figure

 1. noun numeral; numeric value
  Synonyms: amount, character, chiffer, cipher, cost, digit, integer, number, price, quotation, rate, sum, symbol, terms, total, worth
  Antonyms: letter
 2. noun form, shape; physical structure
  Synonyms: anatomy, appearance, attitude, bod, body, build, carriage, cast, chassis, configuration, conformation, constitution, delineation, development, frame, mass, measurements, outline, physique, pose, posture, proportions, shadow, silhouette, substance, torso
 3. noun object with design; depiction
  Synonyms: cast, composition, decoration, device, diagram, drawing, effigy, embellishment, emblem, illustration, image, model, mold, motif, motive, ornamentation, pattern, piece, portrait, representation, sketch, statue
 4. noun famous person
  Synonyms: celebrity, character, dignitary, force, leader, notability, notable, personage, personality, presence, somebody, worthy
  Antonyms: commoner
 5. verb calculate, compute
  Synonyms: add, cast, cipher, count, count heads, count noses, cut ice, dope out, enumerate, estimate, fix a price, foot, guess, keep tabs, number, reckon, run down, sum, summate, take account of, tally, tot, total, totalize, tote, tot up, work out
  Antonyms: estimate, guess
 6. verb understand; decide, infer
  Synonyms: catch on to, cipher, clear up, comprehend, conclude, crack, decipher, decode, determine, discover, disentangle, dope out, fathom, follow, get, make heads or tails of, make out, master, opine, puzzle out, reason, resolve, rule, see, settle, solve, suppose, think, think out, unfold, unravel, unriddle, unscramble, untangle

Phrasal verbs

 • figure in

  افزودن بر، شامل کردن، به حساب آوردن

 • figure on

  درصدد بودن، در نظر داشتن، انتظار داشتن

 • figure out

  فهمیدن، یافتن، سر در آوردن، پیدا کردن

  فهمیدن، یافتن، سر در آوردن، پیدا کردن

  حل کردن، حل‌و‌فصل کردن

 • figure up

  افزودن، جمع زدن

Collocations

 • facts and figures

  داده‌ها و فرتورها، واقعیات و تصاویر (یا اعداد)

Idioms

ارجاع به لغت figure

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «figure» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/figure

لغات نزدیک figure

پیشنهاد بهبود معانی