«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Get معنی

 • American English phonetic: ɡet
 • British English phonetic: ɡet
 • (Noun) (Verb - intransitive) (Adverb) تحصیل شده، کسب کرده، به‌دست آمده، فرزند، به‌دست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (درمورد جانوران) زایش،(درمورد جانوران) تولد
  • - to get money
  • - پول به‌دست آوردن
  • - He got a good seat.
  • - صندلی خوبی گیر آورد.
  • - he got no answer
  • - جوابی دریافت نکرد
  • - to get home early
  • - زود به خانه رفتن
  • - He got to school at 8 o'clock.
  • - ساعت 8 به مدرسه رسید.
  • - get the B.B.C.!
  • - رادیو لندن را بگیر!
  • - Get Esfahan so I may talk to my brother.
  • - (شماره‌ی) اصفهان را بگیر تا با برادرم حرف بزنم.
  • - get me some tea!
  • - قدری چای بیار!
  • - go get the books!
  • - برو کتاب‌ها را بیاور!
  • - to get a disease
  • - بیمار شدن
  • - to get sad
  • - اندوهگین شدن
  • - I don't get it.
  • - آن را درک نمی‌کنم.
  • - Get her to sing.
  • - وادارش کن آواز بخواند.
  • - Get the door to close properly.
  • - کاری کن که در درست بسته شود.
  • - He got his hands dirty.
  • - دست‌هایش را کثیف کرد.
  • - He got ten years for robbery.
  • - به جرم دزدی ده سال محکوم شد.
  • - He got her with child.
  • - او را آبستن کرد.
  • - He has got to go.
  • - او باید برود.
  • - He has got blue eyes.
  • - او چشمان آبی دارد.
  • - His illness finally got to him.
  • - بالأخره بیماریش او را از پا درآورد.
  • - One of these days they will finally get him.
  • - یکی از این روزها بالأخره به حسابش خواهند رسید.
  • - The bullet got him in the leg.
  • - گلوله به پایش خورد.
  • - to get praised
  • - مورد تحسین واقع شدن
  • - what are you getting at?
  • - منظورت چیست؟
  • - Someday, I'll get back at him.
  • - روزی سزای عملش را خواهم داد.
  • - He gets behind in his rent payment.
  • - در پرداخت کرایه نکول می‌کند.
  • - He gets by with a little income.
  • - او با درآمدی کم گذران می‌کند.
  • - Let's get down to details!
  • - بیایید به جزئیات بپردازیم !
  • - I tried to convince her but I got nowhere.
  • - کوشیدم او را مجاب کنم؛ ولی به جایی نرسیدم.
  • - I got off the train in Ghom.
  • - در قم از ترن پیاده شدم.
  • - do you get off for Nowruz?
  • - آیا نوروز تعطیلی دارید؟
  • - He is getting on in years.
  • - دارد شکسته می‌شود.
  • - He got over his losses.
  • - ضررهای خود را جبران کرد.
  • - Hassan was offended but he soon got over it.
  • - حسن رنجیده شد؛ ولی به‌زودی آن را فراموش کرد.
  • - It got so that I could not tolerate him anymore.
  • - کار به جایی رسید که دیگر نمی‌توانستم او را تحمل کنم.
  • - I couldn't get my meaning through to him.
  • - نتوانستم مقصود خود را به او بفهمانم.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator