ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Calm

kɑːm / / kɑːlm kɑːm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  calmed
 • شکل سوم:

  calmed
 • سوم شخص مفرد:

  calms
 • وجه وصفی حال:

  calming
 • شکل جمع:

  calms
 • صفت تفضیلی:

  calmer
 • صفت عالی:

  calmest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B1
  ساکت، آرام، ساکن، خاموش، بی‌صدا
  • - The sea is calm tonight.
  • - امشب دریا آرام است.
  • - Yesterday, the weather was calm but today it is windy.
  • - دیروز هوا آرام بود ولی امروز طوفانی است.
  • - After a bit of rest she became calmer.
  • - پس از قدری استراحت آرام‌تر شد.
 • noun uncountable
  سکوت، آرامش، آسودگی
  • - The calm gradually became boring.
  • - سکوت کم‌کم ملال‌آور شد.
  • - In the garden, there was a pleasant calm.
  • - در باغ آرامش دلپذیری حکم‌فرما بود.
 • verb - transitive
  آرام کردن، ساکت کردن
  • - He was angry and I was trying to calm him down.
  • - او عصبانی بود و من سعی می‌کردم او را آرام کنم.
  • - The nurse tried to calm the sick child.
  • - پرستار کوشید کودک بیمار را آرام کند.
 • verb - intransitive
  آرام شدن، ساکت شدن
  • - After the sea calms, you can swim again.
  • - پس از آرام شدن دریا می‌توانید دوباره شنا کنید.
 • verb - intransitive
  فرونشاندن، کم کردن، کاهش دادن
  • - I tried to calm her fear.
  • - کوشیدم واهمه‌ی او را کم کنم.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد calm

 1. adjective peaceful, quiet (inanimate)
  Synonyms: at a standstill, at peace, bland, bucolic, cool, halcyon, harmonious, hushed, inactive, in order, low-key, mild, motionless, pacific, pastoral, placid, quiescent, reposeful, reposing, restful, rural, serene, slow, smooth, soothing, still, stormless, tranquil, undisturbed, unruffled, waveless, windless
  Antonyms: excited, fierce, frenzied, rough, stormy, turbulent, violent, wild
 2. adjective composed, cool (animate)
  Synonyms: aloof, amiable, amicable, civil, collected, cool as cucumber, cool-headed, detached, disinterested, dispassionate, equable, gentle, impassive, imperturbable, inscrutable, kind, laid-back, levelheaded, listless, moderate, neutral, patient, placid, pleased, poised, relaxed, restful, satisfied, sedate, self-possessed, serene, still, temperate, unconcerned, undisturbed, unemotional, unexcitable, unexcited, unflappable, unimpressed, unmoved, unruffled, untroubled
  Antonyms: agitated, angry, excitable, excited, furious, mad, passionate, roused, ruffled, wild, worried
 3. noun quietness, composure
  Synonyms: calmness, dispassion, doldrums, hush, impassivity, imperturbation, lull, patience, peace, peacefulness, peace of mind, placidity, quiet, repose, rest, restraint, serenity, silence, stillness, stoicism, tranquility
  Antonyms: agitation, anger, madness, restlessness, storminess, terror, turbulence, violence
 4. verb make composed, quiet
  Synonyms: allay, alleviate, appease, assuage, balm, becalm, compose, cool, cool it, cool out, hush, lay back, lull, mitigate, mollify, pacify, placate, quiet, quieten, relax, relieve, sedate, settle, simmer down, soft-pedal, soothe, steady, still, stroke, take it easy, take the edge off, tranquilize
  Antonyms: agitate, anger, disquiet, distract, excite, inflame, irritate, outrage, rouse, ruffle, worry

Phrasal verbs

لغات هم‌خانواده calm

 • noun
  calm, calmness
 • adjective
  calm
 • verb - transitive
  calm
 • adverb
  calmly

ارجاع به لغت calm

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «calm» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/calm

لغات نزدیک calm

پیشنهاد بهبود معانی