«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Patient معنی

 • American English phonetic: ˈpeɪʃnt
 • British English phonetic: ˈpeɪʃnt
(Noun), (Adjective)
 • شکیبا، بردبار، صبور، از روی بردباری، پذیرش، بیمار، مریض
  • - a lover must be patient and kind
  • - عاشق باید بردبار و مهربان باشد.
  • - be patient, your turn will come too
  • - شکیبا باش نوبت تو هم خواهد رسید.
  • - if you're patient, I'll turn sour grapes into "halva"
  • - گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم.
  • - to be patient
  • - صبور بودن، شکیبیدن
  • - the patient man listened to their insults and prayed
  • - مرد صبور به توهین‌های آنان گوش داد و دعا کرد.
  • - patient negotiations
  • - مذاکرات صبورانه
  • - a patient face
  • - سیمای شکیبا
  • - a patient worker
  • - یک کارگر پشتکاردار
  • - the craftsman worked with patient effort
  • - صنعتگر با کوشش و پشتکار کار می‌کرد.
  • - this hospital has 500 patients
  • - این بیمارستان پانصد مریض دارد.
  • - one of Mehri's patients brought her a bottle of rose water
  • - یکی از بیماران مهری برایش یک شیشه گلاب آورد.
  • - patient of
  • - 1- پرطاقت، پایدار، پراستقامت، تاب‌آور 2- معنی‌دار، دارای معنی به‌خصوص
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator