«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Patient معنی

 • American English phonetic: ˈpeɪʃnt
 • British English phonetic: ˈpeɪʃnt
 • (Adjective) شکیبا، بردبار، صبور
  • - A lover must be patient and kind.
  • - عاشق باید بردبار و مهربان باشد.
  • - Be patient, your turn will come too.
  • - شکیبا باش نوبت تو هم خواهد رسید.
  • - The patient man listened to their insults and prayed.
  • - مرد صبور به توهین‌های آنان گوش داد و دعا کرد.
  • - to be patient
  • - صبور بودن، شکیبیدن
  • - patient negotiations
  • - مذاکرات صبورانه
  • - a patient face
  • - سیمای شکیبا
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Adjective) پرپشتکار، پر استقامت، ساعی
  • - The craftsman worked with patient effort.
  • - صنعتگر با کوشش و پشتکار کار می‌کرد.
  • - a patient worker
  • - یک کارگر پشتکاردار
 • (Noun) [Countable] بیمار، مریض
  • - This hospital has 500 patients.
  • - این بیمارستان پانصد مریض دارد.
  • - One of Mehri's patients brought her a bottle of rose water.
  • - یکی از بیماران مهری برایش یک شیشه گلاب آورد.
 • (Noun) شکیب، صبر
  • - If you're patient, I'll turn sour grapes into "halva".
  • - گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم.

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator