«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Doctor معنی

 • American English phonetic: ˈdɑːktər
 • British English phonetic: ˈdɒktə
(Noun), (Verb - transitive), (Verb - intransitive), (Indefinite Article)
 • (مخفف ان. Dr است) پزشک، دکتر، طبابت کردن، درجه دکتری دادن به
  • - St. Jerome was one of the great doctors of the church
  • - جروم مقدس یکی از علمای بزرگ کلیسا بود.
  • - three of my children are doctors
  • - سه تا از فرزندان من دکتر (یا پزشک) اند.
  • - Doctor John Aryanpur is a brain surgeon
  • - دکتر جان آریان پور جراح مغز است.
  • - she tried faithfully to doctor her mother
  • - او با وفاداری در مداوای مادرش کوشید.
  • - to doctor a wound
  • - زخم را دارو زدن
  • - he tinkered with the old clock until he finally doctored its alarm
  • - آن‌قدر به ساعت قدیمی ور رفت که بالأخره زنگ آن را درست کرد.
  • - he doctored the play by cutting out the unnecessary scenes
  • - او با حذف بخش‌های غیرضروری نمایشنامه را اصلاح کرد.
  • - to doctor accounts
  • - حساب‌ها را دستکاری کردن
  • - Mehri has been doctoring in Chicago for many years
  • - چندین سال است که مهری در شیکاگو طبابت می‌کند.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator