فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Anger

ˈæŋɡər ˈæŋɡə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  angered
 • شکل سوم:

  angered
 • سوم شخص مفرد:

  angers
 • وجه وصفی حال:

  angering

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable B2
  براشفتگی، خشم، غضب، غیظ، برافروختگی، خلم، ستیز
  • - Everyone was afraid of Tammerlane's anger.
  • - همه از خشم تیمور لنگ می‌ترسیدند.
  • - My behavior used to anger Jahangir.
  • - رفتار من جهانگیر را عصبانی می‌کرد.
  • - His being late angered the teacher greatly.
  • - دیر آمدن او معلم را سخت برآشفت.
  • - He was a man easy to anger.
  • - او مردی زود خشم بود.
 • verb - transitive
  خشمگین کردن، غضبناک کردن، غضب کردن، عصبانی کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد anger

 1. noun state of being mad, annoyed
  Synonyms: acrimony, animosity, annoyance, antagonism, blow up, cat fit, chagrin, choler, conniption, dander, disapprobation, displeasure, distemper, enmity, exasperation, fury, gall, hatred, hissy fit, huff, ill humor, ill temper, impatience, indignation, infuriation, irascibility, ire, irritability, irritation, mad, miff, outrage, passion, peevishness, petulance, pique, rage, rankling, resentment, slow burn, soreness, stew, storm, tantrum, temper, tiff, umbrage, vexation, violence
  Antonyms: agreeability, calmness, contentment, enjoyment, good nature, happiness, joy, peace, pleasantness
 2. verb make someone mad; become mad
  Synonyms: acerbate, affront, aggravate, agitate, annoy, antagonize, arouse, bait, blow up, boil, boil over, bristle, burn, burn up, chafe, craze, cross, displease, egg on, embitter, enrage, exacerbate, exasperate, excite, fret, gall, get mad, get on one’s nerves, goad, incense, inflame, infuriate, irritate, lose one’s temper, madden, make sore, miff, nettle, offend, outrage, pique, provoke, raise hell, rankle, rant, rave, rile, ruffle, seethe, steam up, stew, stir up, tempt, umbrage, vex
  Antonyms: calm, forbear, make happy, quiet, soothe

لغات هم‌خانواده anger

 • noun
  anger
 • adjective
  angry
 • verb - transitive
  anger
 • adverb
  angrily

ارجاع به لغت anger

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «anger» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/anger

لغات نزدیک anger

پیشنهاد بهبود معانی