با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Rage

reɪdʒ reɪdʒ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  raged
 • شکل سوم:

  raged
 • سوم شخص مفرد:

  rages
 • وجه وصفی حال:

  raging
 • شکل جمع:

  rages
 • noun verb - intransitive B2
  دیوانگی، خشم، غضب، خروشیدن، میل مفرط، خشمناک شدن، غضب کردن، شدت داشتن
  • - I was trembling with rage.
  • - از شدت خشم می‌لرزیدم.
  • - to fly into a rage
  • - سخت بر آشفتن
  • - She fell into a rage and threw all of the dishes out of the window.
  • - از کوره دررفت و همه‌ی ظرف‌ها را از پنجره بیرون انداخت.
  • - The storm's rage continued for two days.
  • - شور توفان دو روز ادامه داشت.
  • - a rage for power
  • - شهوت قدرت
  • - a rage to live
  • - اشتیاق مفرط به زندگی
  • - He was overcome by a rage of grief.
  • - التهاب اندوه بر او چیره شد.
  • - the current rage for short skirts
  • - رواج جنون‌آمیز دامن کوتاه
  • - the period when dyeing and curling the hair were all the rage
  • - دوره‌ای که مو رنگ‌کردن و مو فر‌زدن کاملاً مد شده بود
  • - She is raging over the waste of her small capital.
  • - درباره‌ی از دست‌رفتن سرمایه‌ی اندکش سخت بخود می‌پیچد.
  • - His father raged at him for his carelessness.
  • - پدرش به‌دلیل بی‌دقتی او، سخت بر او برآشفت.
  • - (Dylan Bob)... rage, rage against the dying of the light
  • - ... به اعتراض بر مرگ نور آشوب کن، آشوب
  • - The storm is still raging.
  • - توفان هنوز دارد کولاک می‌کند.
  • - The raging wind fell several trees.
  • - باد شدید چندین درخت را انداخت.
  • - Plague was raging in town.
  • - طاعون در شهر بیداد می‌کرد.
  • - Revolution raged throughout the country.
  • - در سرتاسر کشور انقلاب غوغا می کرد.
  • - the raging seas
  • - دریای متلاطم
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد rage

 1. noun extreme anger
  Synonyms: acerbity, acrimony, agitation, animosity, apoplexy, asperity, bitterness, blowup, bluster, choler, convulsion, dander, eruption, exasperation, excitement, explosion, ferment, ferocity, fireworks, frenzy, furor, fury, gall, heat, hemorrhage, huff, hysterics, indignation, ire, irritation, madness, mania, obsession, outburst, paroxysm, passion, rampage, raving, resentment, spasm, spleen, squall, storm, tantrum, temper, umbrage, uproar, upset, vehemence, violence, wingding, wrath
  Antonyms: glee, happiness
 2. noun something in vogue; popular notion
  Synonyms: caprice, chic, conceit, craze, crotchet, cry, dernier cri, enthusiasm, fad, fancy, fashion, freak, furor, happening, hot spot, in, in-spot, in-thing, last word, latest, latest thing, latest wrinkle, mania, mode, newest wrinkle, now, passion, style, thing, up to the minute, vagary, whim
 3. verb be angry
  Synonyms: be beside oneself, be furious, be uncontrollable, blow a fuse, blow one’s top, blow up, boil over, bristle, chafe, champ at bit, erupt, fly off the handle, foam at the mouth, fret, fulminate, fume, go berserk, have a fit, have a tantrum, let off steam, look daggers, make a fuss over, overflow, rail at, rampage, rant, rant and rave, rave, roar, scold, scream, seethe, snap at, splutter, steam, storm, surge, tear, throw a fit, work oneself into sweat, yell
  Antonyms: be happy

Idioms

 • (all) the rage

  مد، گرایش جنون‌آمیز، ولع، باب روز

ارجاع به لغت rage

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «rage» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/rage

لغات نزدیک rage

پیشنهاد بهبود معانی