فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fancy

ˈfænsi ˈfænsi
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  fancied
 • شکل سوم:

  fancied
 • سوم شخص مفرد:

  fancies
 • وجه وصفی حال:

  fancying
 • شکل جمع:

  fancies
 • صفت تفضیلی:

  more fancy
 • صفت عالی:

  most fancy

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B1
  علاقه مند بودن، دوست داشتن
  • - He fancies Chinese food.
  • - او خوراک چینی دوست دارد.
 • noun countable uncountable
  هوس، علاقه، هوسرانی، عشق، هوس خیال باطل
  • - I have taken a fancy to her.
  • - من از او خوشم آمده است.
  • - take a fancy
  • - دوست داشتن، گرایش پیدا کردن به
  • - the fancy
  • - (قدیمی) شیفتگان ورزش یا کاری (به‌ویژه مشت‌زنی)
 • noun countable uncountable
  خیال، وهم، تصور، قوه مخیله
  • - a poet's fancy
  • - تخیل یک شاعر
  • - separating fact from fancy
  • - جدا کردن واقعیت از تصور
  • - He paints what his fancy suggests.
  • - او هرچه را که تخیلش به او القا کند، نقاشی می‌کند.
 • verb - transitive
  تصور کردن، خیال کردن، بی دلیل باور کردن
  • - They are, I fancy, still alive.
  • - فکر می‌کنم هنوز هم زنده باشند.
  • - Fancy (that)!
  • - تصورش را بکن! می‌توانی باور کنی؟
  • - They fancied themselves to be birds.
  • - آن‌ها تصور می‌کردند که پرنده‌اند.
 • adjective
  تجملی، تفننی، آرایشی، زینتی، فانتزی، تخیل رنگارنگ
  • - a fancy price
  • - قیمت گزاف
  • - a fancy necktie
  • - کراوات شیک و پیک
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fancy

 1. adjective extravagant, ornamental
  Synonyms: adorned, baroque, beautifying, chichi, complicated, cushy, custom, decorated, decorative, deluxe, elaborate, elegant, embellished, fanciful, florid, frilly, froufrou, garnished, gaudy, gingerbread, intricate, lavish, ornate, ostentatious, resplendent, rich, rococo, showy, special, spiffy, sumptuous, unusual
  Antonyms: plain, unfancy, unornamented
 2. noun impulse, urge
  Synonyms: caprice, conceit, conception, contrariness, creation, cup of tea, desire, druthers, flash, fool’s paradise, groove, humor, idea, image, imagination, impression, inclination, irrationality, liking, mind, notion, perverseness, pleasure, thing, thought, vagary, velleity, visualization, weakness for, whim, will
  Antonyms: dislike, hate
 3. noun liking, dream
  Synonyms: big eyes, chimera, conception, daydream, delusion, envisagement, envisioning, eyes for, fabrication, fantasy, figment, fondness, hallucination, hankering, idea, illusion, imagination, imaginativeness, inclination, invention, itch, mirage, nightmare, notion, partiality, penchant, phantasm, picture, pie in the sky, pipe dream, predilection, preference, relish, reverie, romancing, sweet tooth, vision, yearning, yen
  Antonyms: certainty, fact, reality, truth
 4. verb imagine, create
  Synonyms: be inclined to think, believe, conceive, conjecture, dream up, envisage, envision, fantasize, feature, guess, head trip, image, infer, make up, make up off top of one’s head, phantom, picture, realize, reckon, spark, spitball, suppose, surmise, think, think likely, think up, trump up, vision, visualize
 5. verb love, desire
  Synonyms: approve, be attracted to, be captivated by, be enamored of, be in love with, care for, crave, crazy about, desire, dream of, endorse, fall for, favor, like, long for, lust after, mad for, prefer, relish, sanction, set one’s heart on, take a liking to, take to, wild for, wish for, yearn for
  Antonyms: dislike, hate

ارجاع به لغت fancy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fancy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fancy

لغات نزدیک fancy

پیشنهاد بهبود معانی