«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

In معنی

 • American English phonetic: ɪn
 • British English phonetic: ɪn
(Noun), (Plural), (Verb - use participle), (Adjective), (Adverb), (Preposition)
 • توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
 • درونی، شامل، دم دست، داخلی
 • رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
 • درمیان گذاشتن، جمع کردن
 • شاغلین، زاویه
 • پیشوندی به معنی در داخل
  • - in a storm
  • - در توفان
  • - to be in trouble
  • - دارای گرفتاری بودن
  • - weak in faith
  • - دارای ایمان ضعیف
  • - to vary in size
  • - از نظر اندازه گوناگون بودن
  • - her hair was arranged in curls
  • - گیسوانش را با چین و شکن آراسته بودند.
  • - written in English
  • - نوشته‌شده به انگلیسی
  • - to paint in oil
  • - با (رنگ و) روغن نقاشی کردن
  • - done in wood
  • - ساخته‌شده از چوب
  • - to cry in pain
  • - از درد گریه کردن
  • - to invite visitors in
  • - ملاقات‌کنندگان را به داخل دعوت کردن
  • - he flies in today
  • - او امروز با هواپیما وارد می‌شود.
  • - he was forced to stay in for a day
  • - مجبور شد یک روز در داخل (خانه) بماند.
  • - mix in the flour
  • - آرد را با آن قاطی کن
  • - the in door
  • - در رو به داخل
  • - the result is in
  • - نتیجه داده شده است.
  • - we must get the crop in before it rains
  • - باید قبل از اینکه باران بیاید محصول را جمع‌آوری کنیم.
  • - have it in for
  • - (عامیانه) غرض داشتن با، عداوت داشتن با
  • - in for
  • - (به‌ویژه در مورد چیزهای ناخوشایند) حتماً، حتمی‌الوقوع
  • - in my opinion
  • - به عقیده‌ی من
  • - in on
  • - سهم داشتن در، بخشی از چیزی را داشتن
  • - he was in on the plot
  • - او در توطئه شرکت داشت.
  • - ins and outs
  • - همه‌ی جزئیات (چیزی)، زیر و روی چیزی
  • - he knows the ins and outs of banking
  • - او زیر و زبر بانک‌داری را می‌داند.
  • - in that
  • - چون، زیرا، نظر به اینکه
  • - in with
  • - شریک، همکار، هم‌دست
  • - are you also in with them?
  • - آیا تو هم هم‌دست آن‌ها هستی؟
  • - come in!
  • - داخل شوید
  • - in the room
  • - در اتاق
  • - in the envelope
  • - در پاکت
  • - in the country
  • - در کشور
  • - in his defense
  • - در دفاع از او
  • - dressed in fur
  • - پوشیده‌شده به خز
  • - done in a day
  • - انجام شده در یک روز
  • - I will return in one hour
  • - تا یک ساعت دیگر برخواهم گشت.
  • - to be in sight
  • - در معرض دید بودن
  • - to be in business
  • - مشغول کاسبی بودن
  • - he is in medicine
  • - او در کار پزشکی است.
  • - she is in college
  • - او در دانشگاه است.
  • - to be in prison
  • - زندانی بودن
  • - in a search for truth
  • - در جستجوی حقیقت
  • - an in joke
  • - شوخی باب روز
  • - short skirts are in
  • - دامن کوتاه مد است.
  • - one in ten will fail
  • - از هر ده نفر یکی مردود خواهد شد.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator