ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Come In

kʌm ɪn kʌm ɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  came in
 • شکل سوم:

  come in
 • سوم شخص مفرد:

  comes in
 • وجه وصفی حال:

  coming in

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • phrasal verb verb - intransitive A2
  وارد شدن (به اتاق یا ساختمان)
  • - Please knock before you come in.
  • - لطفا پیش از اینکه وارد شوید در بزنید.
  • - Don't forget to take off your shoes when you come in.
  • - فراموش نکنید که هنگام وارد شدن کفش‌های خود را در بیاورید.
 • phrasal verb verb - intransitive
  سفر رسیدن، آمدن (به یک نقطه‌ی خاص) (اتوبوس و قطار و هواپیما و غیره)
  • - The ship will come in at the dock by noon.
  • - کشتی تا ظهر به اسکله خواهد رسید.
  • - The train will come in on platform 3 in five minutes.
  • - پنج دقیقه‌ی دیگر قطار به سکوی سه می‌آید.
 • phrasal verb verb - intransitive
  موجود شدن، آمدن (به بازار)، در دسترس قرار گرفتن (محصول)
  • - The new iPhone model will come in next week.
  • - مدل جدید آیفون هفته‌ی آینده موجود خواهد شد.
  • - The new book by the famous author will come in next year.
  • - کتاب جدید این نویسنده‌ی مشهور سال آینده به بازار خواهد آمد.
 • phrasal verb verb - intransitive
  اعمال شدن (قانون و دستورالعمل و غیره)
  • - The new regulations will come in next week.
  • - مقررات جدید هفته‌ی آتی اعمال خواهد شد.
  • - The changes to the tax law will come in at the beginning of the year.
  • - تغییرات در قانون مالیات از ابتدای سال جاری اعمال خواهد شود.
 • phrasal verb verb - intransitive
  مد شدن، متداول شدن
  • - Did you hear that ripped jeans are coming in again?
  • - آیا شنیدی که شلوار جین پاره دوباره داره مد می‌شه؟
  • - Oversized blazers have come in.
  • - بلیزرهای خیلی بزرگ مد شد‌ه‌اند.
 • phrasal verb verb - intransitive
  رسیدن، دریافت شدن (خبر و اطلاعات و غیره)
  • - I'm waiting for more information to come in before making a decision.
  • - پیش از تصمیم‌گیری منتظر رسیدن اطلاعات بیشتر هستم.
  • - The response from the client finally came in.
  • - پاسخ مشتری سرانجام دریافت شد.
 • phrasal verb verb - intransitive
  به دست آمدن، حاصل شدن، درآمدن (پول و غیره)
  • - We need to find new clients to keep money coming in for the company.
  • - باید مشتریان جدیدی پیدا کنیم تا به دست آمدن پول برای شرکت ادامه یابد.
  • - I am always looking for new opportunities to have more money coming in.
  • - همیشه به دنبال فرصت‌های جدید هستم تا بتوانم پول بیشتری دربیاورم.
 • phrasal verb verb - intransitive informal C2
  مجازی وارد شدن
  • - You can't just come in and take over the project without discussing it with the team first.
  • - نمی‌توانید وارد شوید و پروژه را بدون بحث و گفت‌وگو با تیم در دست بگیرید.
  • - The new intern was eager to come in on the project and show off her skills.
  • - کارآموز جدید مشتاق بود که وارد پروژه شود و مهارت‌هایش را نشان دهد.
 • phrasal verb
  نفر ... شدن، رتبه‌ی ... را به دست آوردن، به مقام ... رسیدن (رقابت و مسابقه)
  • - He trained hard to come in first place in the marathon.
  • - او سخت تمرین کرد تا در ماراتن نفر اول شود.
  • - Despite her injury, she managed to come in second in the swimming competition.
  • - علی‌رغم مصدومیت موفق شد در مسابقات شنا به مقام دوم برسد.
 • phrasal verb verb - intransitive
  موسیقی وارد شدن (شروع نواختن یا آواز خواندن به عنوان بخشی از یک قطعه‌ی موسیقی برای اولین بار یا پس از مکث)
  • - The guitarist started the song, and now it's your turn to come in with the vocals.
  • - گیتاریست آهنگ را شروع کرد و حالا نوبت شماست که با آواز وارد شوید.
  • - The drummer signaled for the rest of the band to come in.
  • - درامر به بقیه‌ی گروه علامت داد که وارد شوند.
 • phrasal verb verb - intransitive
  بالا آمدن (آب)
  • - The children ran back to shore as the waves came in.
  • - بچه‌ها با بالا آمدن امواج به سمت ساحل دویدند.
  • - Be careful with your belongings, the tide is starting to come in.
  • - مراقب وسایلت باش، مد در حال بالا آمدن است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد come in

 1. verb enter place
  Synonyms: alight, appear, arrive, cross threshold, disembark, finish, immigrate, intrude, land, pass in, reach, set foot in, show up
  Antonyms: depart, exit, go, leave
 2. phrasal verb Arrive
 3. phrasal verb Become relevant
 4. phrasal verb Become available
 5. phrasal verb Have a strong enough signal to be able to be received well
 6. phrasal verb Join or enter; to begin playing with a group
 7. phrasal verb Begin transmitting
 8. phrasal verb Function in the indicated manner
 9. phrasal verb Finish a race or similar competition in a particular position

Phrasal verbs

Idioms

ارجاع به لغت come in

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «come in» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/come-in

لغات نزدیک come in

پیشنهاد بهبود معانی