«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Take معنی

 • American English phonetic: teɪk
 • British English phonetic: teɪk
 • (Verb - transitive) گرفتن، تسخیر کردن، تصاحب کردن، فتح کردن
  • - they took the fort in two days
  • - دو روزه دژ را تسخیر کردند
  • - he took the town and carried its people into captivity
  • - او شهر را فتح کرد و مردم آن را به اسارت برد
 • (Verb - transitive) (در دست یا با دست) گرفتن، در دست نگهداشتن
  • - take the pen in your right hand
  • - قلم را در دست راست خود بگیر
  • - I took the child in my arms
  • - کودک را در بغل گرفتم
  • - he took the hammer firmly by the handle
  • - دسته‌ی چکش را محکم گرفت
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Verb - transitive) (چیزی را از کسی) گرفتن، به دست آوردن، ستدن
  • - if you can play better, take it and play!
  • - گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن!
  • - he took my watch and never gave it back
  • - ساعتم را گرفت و هرگز پس نداد
  • - she would not take money from the poor
  • - او از مسکینان پول نمی‌گرفت
  • - Zahra takes bribes
  • - زهرا رشوه می‌گیرد
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Verb - transitive) برداشتن، ورداشتن
  • - take anything you want
  • - هرچه دلت می‌خواهد بردار
  • - she accused me of taking his camera
  • - مرا متهم کرد که دوربین عکاسی او را برداشته‌ام
  • - don't take things that do not belong to you!
  • - چیزهایی را که به تو تعلق ندارند بر ندار!
  • - he took his hat and overcoat and left
  • - کلاه و پالتو خود را برداشت و رفت
  • - I took the book off the shelf
  • - کتاب را از تاقچه برداشتم
  • - who took the money I had left here?
  • - پولی را که این‌جا گذاشته بودم کی برداشت؟
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Verb - transitive) ماهی (و غیره) گرفتن، صید کردن، شکار کردن
  • - eighty percent of the whales today are taken in the Antarctic
  • - امروزه هشتاد درصد نهنگ‌ها در جنوبگان صید می‌شوند
  • - the taking of birds and deer
  • - شکار پرندگان و آهو
 • (Verb - transitive) (شطرنج و نرد و غیره) کشتن، برنده بودن
  • - my rook took his horse
  • - رخ من اسب او را کشت
  • - ace takes the king
  • - خال آس از شاه می‌برد
 • (Verb - transitive) (به بخشی از بدن) زدن، خوردن (به)
 • (Verb - transitive) دچار کردن، دستخوش کردن یا شدن، (بیماری) گرفتن
 • (Verb - transitive) (در حین ارتکاب و غیره) مچ کسی را گرفتن، غافلگیر کردن، دستگیر کردن
 • (Verb - transitive) مفتون کردن، مجذوب کردن، جلب کردن، خرسند کردن، (از کسی یا چیزی) خوش آمدن
 • (Verb - transitive) خوردن، نوشیدن، لب زدن، فرودادن، فرو بردن، استنشاق کردن
 • (Verb - transitive) (زن یا معشوق وغیره) گرفتن
 • (Verb - transitive) (به شغل یا مقام و غیره) رسیدن، به عهده گرفتن
 • (Verb - transitive) (سوگند) خوردن، (قول و غیره) دادن
 • (Verb - transitive) کسر کردن، کاستن، منها کردن

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator