«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Take معنی

 • American English phonetic: teɪk
 • British English phonetic: teɪk
 • (Verb - transitive) گرفتن، تسخیر کردن، تصاحب کردن، فتح کردن
  • - They took the fort in two days.
  • - دو روزه دژ را تسخیر کردند.
  • - He took the town and carried its people into captivity.
  • - او شهر را فتح کرد و مردم آن را به اسارت برد.
 • (Verb - transitive) (در دست یا با دست) گرفتن، در دست نگه‌داشتن
  • - Take the pen in your right hand.
  • - قلم را در دست راست خود بگیر.
  • - I took the child in my arms.
  • - کودک را در بغل گرفتم.
  • - He took the hammer firmly by the handle.
  • - دسته‌ی چکش را محکم گرفت.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Verb - transitive) (چیزی را از کسی) گرفتن، به دست آوردن، ستدن
  • - If you can play better, take it and play!
  • - گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن!
  • - He took my watch and never gave it back.
  • - ساعتم را گرفت و هرگز پس نداد.
  • - She would not take money from the poor.
  • - او از مسکینان پول نمی‌گرفت.
  • - Zahra takes bribes.
  • - زهرا رشوه می‌گیرد.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Verb - transitive) برداشتن، ورداشتن
  • - Take anything you want.
  • - هرچه دلت می‌خواهد بردار.
  • - She accused me of taking his camera.
  • - مرا متهم کرد که دوربین عکاسی او را برداشته‌ام.
  • - Don't take things that do not belong to you!
  • - چیزهایی را که به تو تعلق ندارند بر ندار!
  • - He took his hat and overcoat and left.
  • - کلاه و پالتو خود را برداشت و رفت.
  • - I took the book off the shelf.
  • - کتاب را از تاقچه برداشتم.
  • - Who took the money I had left here?
  • - پولی را که این‌جا گذاشته بودم کی برداشت؟
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Verb - transitive) ماهی (و غیره) گرفتن، صید کردن، شکار کردن
  • - Eighty percent of the whales today are taken in the Antarctic.
  • - امروزه هشتاد درصد نهنگ‌ها در جنوبگان صید می‌شوند.
  • - the taking of birds and deer
  • - شکار پرندگان و آهو
 • (Verb - transitive) (شطرنج و نرد و غیره) کشتن، برنده بودن
  • - My rook took his horse.
  • - رخ من اسب او را کشت.
  • - Ace takes the king.
  • - خال آس از شاه می‌برد.
 • (Verb - transitive) (به بخشی از بدن) زدن، خوردن (به)
 • (Verb - transitive) دچار کردن، دستخوش کردن یا شدن، (بیماری) گرفتن
 • (Verb - transitive) (در حین ارتکاب و غیره) مچ کسی را گرفتن، غافلگیر کردن، دستگیر کردن
 • (Verb - transitive) مفتون کردن، مجذوب کردن، جلب کردن، خرسند کردن، (از کسی یا چیزی) خوش آمدن
 • (Verb - transitive) خوردن، نوشیدن، لب زدن، فرودادن، فرو بردن، استنشاق کردن
 • (Verb - transitive) (زن یا معشوق وغیره) گرفتن
 • (Verb - transitive) (به شغل یا مقام و غیره) رسیدن، به عهده گرفتن
 • (Verb - transitive) (سوگند) خوردن، (قول و غیره) دادن
 • (Verb - transitive) کسر کردن، کاستن، منها کردن
 • (Noun) [Countable] برداشت (در فیلم‌برداری، صدابرداری، عکس‌برداری و...)
 • (Noun) [Uncountable] دریافتی (ها)، مبالغ واریز شده، کسب، سود، درآمد

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator