فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Arrest

əˈrest əˈrest
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  arrested
 • شکل سوم:

  arrested
 • سوم شخص مفرد:

  arrests
 • وجه وصفی حال:

  arresting
 • شکل جمع:

  arrests

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B1
  بازداشت شدن، محبوس شدن، حبس شدن، دستگیر شدن
  • - The thief was arrested by the police.
  • - دزد توسط پلیس دستگیر شد.
  • - She was arrested for damaging public property.
  • - او به‌دلیل آسیب رساندن به اموال عمومی بازداشت شد.
 • verb - transitive formal
  متوقف کردن، توقیف کردن، بازداشتن، جلوگیری کردن، ممانعت کردن
  • - Too many strikes have arrested their economic development.
  • - اعتصابات زیاد پیشرفت اقتصادی آنان را متوقف کرده است.
  • - Nothing can arrest the coming on of old age.
  • - هیچ‌چیز نمی‌تواند از پیری جلوگیری کند.
 • verb - transitive formal
  جلب کردن، جلب‌توجه کردن
  • - Her beauty arrested everyone's attention.
  • - زیبایی او توجه همه را جلب کرد.
  • - A photo of a small girl arrested my attention.
  • - عکس دختربچه توجه مرا جلب کرد.
 • noun countable uncountable
  ممانعت، بازداشت، توقیف، جلوگیری، توقف
  • - His arrest surprised many.
  • - بازداشت او خیلی‌ها را متعجب کرد.
  • - What was the cause of the arrest of the scientific spirit in the East?
  • - علت ممانعت از روحیه‌ی علمی در مشرق زمین چه بود؟
  • - His heart was in complete arrest.
  • - قلب او کاملاً متوقف شده بود.
  • - under arrest
  • - تحت بازداشت
  • - You're under arrest!
  • - شما بازداشت هستی!
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد arrest

 1. noun taking into custody
  Synonyms: accommodation, apprehension, appropriation, bag, booby trap, bust, captivity, capture, collar, commitment, confinement, constraint, crimp, detention, drop, fall, gaff, glom, grab, heat, hook, imprisonment, incarceration, jailing, mitt, nab, nail, nick, nip, pickle, pick up, pinch, preventive custody, protective custody, pull, pull in, restraining, run in, sequestering, snare, sweep
 2. noun slowing or stopping
  Synonyms: blockage, cessation, check, checking, delay, end, halt, hindrance, inhibition, interruption, obstruction, prevention, restraining, restraint, stalling, stay, staying, stoppage, suppression, suspension
  Antonyms: activation, encouragement, letting go, release
 3. verb take into authorized custody
  Synonyms: apprehend, bag, book, brace, bust, capture, catch, collar, detain, drop, gaff, get, glom, grab, hook, imprison, incarcerate, jail, kick, nab, nail, net, nick, pick up, pinch, pull, pull in, put the arm on, put the cuffs on, round up, roust, run in, secure, seize, sidetrack, snag, tab, tag, take in, take prisoner, toss in jail
 4. verb stop or slow
  Synonyms: block, can, check, delay, drop, end, freeze, halt, hinder, hold, inhibit, interrupt, knock off, obstruct, prevent, restrain, restrict, retard, scrub, shut down, stall, stay, suppress
  Antonyms: activate, encourage, let go, release
 5. verb get someone’s attention
  Synonyms: absorb, catch, engage, engross, fascinate, grip

ارجاع به لغت arrest

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «arrest» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/arrest

لغات نزدیک arrest

پیشنهاد بهبود معانی