با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Delay

dɪˈleɪ dɪˈleɪ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  delayed
 • شکل سوم:

  delayed
 • سوم شخص مفرد:

  delays
 • وجه وصفی حال:

  delaying
 • شکل جمع:

  delays
 • countable uncountable noun
  تأخیر، تعلل، درنگ
  • - We had a delay of two hours at the airport.
  • - در فرودگاه دو ساعت معطلی داشتیم.
  • - without delay
  • - بدون تأخیر، بی‌درنگ
  • - Bad weather caused a delay in the next flight.
  • - هوای بد موجب تأخیر در پرواز بعدی شد.
  • - The delay was very long.
  • - مدت تأخیر خیلی طولانی بود.
 • verb - transitive
  به‌ تأخیر انداختن، بهانه ‌کردن
  • - Our flight was delayed two hours.
  • - پرواز ما دو ساعت عقب افتاد (به تأخیر افتاد).
  • - The jury delayed a verdict for several hours.
  • - هیئت منصفه صدور رأی را چندین ساعت به تأخیر انداخت.
  • - delayed reaction
  • - واکنش با تأخیر
  • - We decided to delay our departure.
  • - تصمیم گرفتیم رفتن خود را به تأخیر بیندازیم.
  • - Snow delayed our progress.
  • - برف پیشرفت ما را کند کرد.
  • - delayed payments
  • - پرداخت‌های معوقه
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - intransitive
  تأخیر کردن
  • - They delayed so much that the train left.
  • - آن‌ها آن‌قدر تعلل کردند که قطار رفت.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد delay

 1. noun deferment, interruption
  Synonyms: adjournment, bind, check, cooling-off period, cunctation, dawdling, demurral, detention, discontinuation, downtime, filibuster, hangup, hindrance, holding, holding pattern, hold-up, impediment, interval, jam, lag, lingering, logjam, loitering, moratorium, obstruction, postponement, problem, procrastination, prorogation, putting off, remission, reprieve, retardation, retardment, setback, showstopper, stall, stay, stop, stoppage, surcease, suspension, tarrying, tie-up, wait
  Antonyms: advance, dispatch, expedition, furtherance, hastening, hurry, rush, speed
 2. verb cause stop in action
  Synonyms: adjourn, arrest, bar, bide time, block, check, choke, clog, confine, curb, dawdle, defer, detain, deter, dilly-dally, discourage, drag, encumber, filibuster, gain time, hamper, hold, hold over, impede, inhibit, interfere, intermit, keep, keep back, lag, lay over, linger, loiter, obstruct, postpone, prevent, procrastinate, prolong, prorogue, protract, put off, remand, repress, restrict, retard, shelve, slacken, stall, stave off, stay, suspend, table, tarry, temporize, withhold
  Antonyms: advance, dispatch, expedite, further, hasten, hurry, rush, speed

Collocations

 • delaying tactics

  (برای مدتی) توقف کردن، پلکیدن، گهماره رفتن، پرسه زدن، تمهیدهای وقفه آفرین، توسل به حیله برای ایجاد تأخیر

ارجاع به لغت delay

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «delay» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/delay

لغات نزدیک delay

پیشنهاد و بهبود معانی