ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Collar

ˈkɑːlər ˈkɒlə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  collared
 • شکل سوم:

  collared
 • سوم شخص مفرد:

  collars
 • وجه وصفی حال:

  collaring
 • شکل جمع:

  collars

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  یقه، یخه، گریبان
  • - The collar of this shirt is a bit too tight for me.
  • - یقه‌ی این پیراهن برای من مقداری تنگ است.
  • - He was collared by the police.
  • - پلیس یقه‌ی او را گرفت.
  • - In the hallway I was collared by two cheeky students.
  • - در راهرو گرفتار دو دانشجوی پر رو شدم.
 • noun countable
  قلاده
  • - If the dog's collar is loose, it will run away.
  • - اگر قلاده‌ی سگ شل باشد، فرار خواهد کرد.
  • - The dog's collar was adorned with a shiny metal tag.
  • - قلاده‌ی سگ با یک پلاک فلزی براق تزئین شده بود.
 • noun countable
  گردن‌بند، زهبند
  • - She wore a stunning diamond collar around her neck, drawing everyone's attention.
  • - او یک گردن‌بند الماس زیبا به دور گردنش انداخته بود که توجه همه را به خود جلب کرد.
  • - As she entered the room, all eyes were drawn to her elegant pearl collar.
  • - وقتی وارد اتاق شد، تمام نگاه‌ها به گردن‌بند مروارید زیبایش جلب شد.
 • noun countable
  زیست‌شناسی کالبدشناسی پیوندگاه، نقطه تجمع، طوقه، تاج‌ریشه (در اطراف گردن حیوانات)
  • - The bird had a beautiful white collar around its neck, making it stand out from the rest of its plumage.
  • - پرنده طوقه‌ای سفید زیبا دور گردنش داشت که آن را از بقیه‌ی پرهایش متمایز می‌کرد.
  • - Pet collar
  • - طوقه‌ی حیوانات خانگی
 • noun countable
  تسمه، بست، اتصال‌گر
  • - The plumber used a metal collar to connect two pipes and create a secure joint.
  • - لوله‌کش از یک بست فلزی برای اتصال دو لوله و ایجاد یک اتصال مطمئن استفاده کرد.
  • - Please pass me that wrench so I can adjust the collar on this machine.
  • - لطفاً آن آچار را به من بدهید تا بتوانم تسمه‌ی این دستگاه را تنظیم کنم.
 • verb - transitive
  قلاده کردن
  • - Please collar the horses in the paddock to prevent them from wandering off.
  • - لطفاً اسب‌ها را در حصار قلاده کنید تا از حرکت آن‌ها جلوگیری کنید.
  • - The researcher collared the fox to better understand its daily movements.
  • - محقق روباه را قلاده کرد تا حرکات روزانه‌اش را بهتر متوجه شود.
 • verb - transitive informal
  یقه‌ی کسی را گرفتن، گریبان گرفتن، گرفتار کردن، گرفتار شدن، دامن‌گیر شدن
  • - A reporter collared her on her way to the stadium.
  • - خبرنگاری در راه رفتن به استادیوم یقه‌ی او را گرفت.
  • - He was collared by the police at the airport.
  • - پلیس در فرودگاه یقه‌ی او را گرفت.
 • verb - transitive informal
  (به خود) اختصاص دادن، به‌ دست آوردن، گرفتن
  • - He collared the last seat on the train before it got overcrowded.
  • - قبل‌از شلوغ شدن قطار، آخرین صندلی را برای خود گرفت.
  • - She deftly collared all the credit for the success of the project.
  • - او ماهرانه تمام اعتبار موفقیت پروژه را به دست آورد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد collar

 1. noun neck attire
  Synonyms: bertha, choker, dicky, Eton, fichu, fraise, frill, jabot, neckband, ruff, torque, Vandyke
 2. verb apprehend
  Synonyms: abduct, appropriate, arrest, bag, capture, catch, cop, corner, get, grab, hook, lay hands on, nab, nail, prehend, secure, seize, take, tree
  Antonyms: let go, lose, release

Idioms

ارجاع به لغت collar

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «collar» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/collar

لغات نزدیک collar

پیشنهاد بهبود معانی