ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Can

kən kən
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  canned
 • شکل سوم:

  canned
 • سوم شخص مفرد:

  cans
 • وجه وصفی حال:

  canning
 • شکل جمع:

  cans

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • auxiliary verb A1
  توانستن، قادر بودن، قدرت داشتن، امکان داشتن
  • - Can you swim?
  • - می‌توانی شنا کنی؟
  • - I can't come tonight.
  • - امشب نمی‌توانم بیایم.
  • - The ceiling can collapse any time.
  • - سقف ممکن است هر لحظه فروریزد.
  • - You can't jail innocent people!
  • - شما نمی‌بایستی مردم بی‌گناه را زندان بیفکنید!
  • - Sorry, you can't smoke here!
  • - متأسفم، در اینجا نمی‌توانید سیگار بکشید!
 • noun countable
  قوطی، قوطی کنسرو، حلبی
  • - a can of beer
  • - یک قوطی آبجو
  • - She took the tea out of the package and put it in a can.
  • - چای را از بسته درآورد و در قوطی ریخت.
  • - a can of shoe polish
  • - قوطی واکس
  • - a can of vegetable oil
  • - یک حلب روغن گیاهی
  • - a milk can
  • - ظرف شیر
  • - a can of motor oil
  • - یک قوطی روغن ماشین
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable
  باسن، سرین، نشیمنگاه
 • noun countable
  توالت
 • noun countable
  زندان
  • - He spent five years in the can.
  • - او پنج سال زندان بود.
 • verb - transitive
  کنسرو کردن، در قوطی ریختن
  • - Fresh or canned green bean?
  • - لوبیا سبز تازه یا لوبیا سبز کنسروی؟
  • - My mother used to can tomatoes every summer.
  • - هر تابستان مادرم گوجه‌فرنگی در قوطی می‌کرد.
 • verb - transitive
  اخراج کردن
  • - This teacher had been canned two years ago.
  • - این معلم را دو سال پیش بیرون کرده بودند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد can

 1. noun container, usually metallic
  Synonyms: aluminum, bottle, bucket, canister, cannikin, gunboat, gutbucket, jar, package, pop top, receptacle, tin, vessel
 2. noun toilet
  Synonyms: head, john, johnny, latrine, lavatory, litter box, outhouse, pot, potty, privy, restroom, sandbox, throne, washroom, water closet
 3. noun buttocks
  Synonyms: backside, behind, butt, derrière, fanny, fundament, gluteus maximus, hind end, posterior, rump, seat, tush
 4. verb preserve fruit, vegetable
  Synonyms: bottle, keep, put up
 5. verb be able
  Synonyms: be capable of, be equal to, be up to, be within one’s area, be within one’s control, can do, commit, could, cut the mustard, have it made, lie in one’s power, make it, make out, make the grade, manage, may, take care of
  Antonyms: cannot
 6. verb fire from job
  Synonyms: ax, boot, bounce, cashier, discharge, dismiss, expel, give the heave ho, kick out, let go, sack, terminate
  Antonyms: employ, hire

Collocations

 • can but

  فقط می‌تواند، ممکن است

Idioms

 • carry the can

  (انگلیس - عامیانه) تقصیر را به عهده گرفتن

 • in the can

  (عامیانه) 1- تمام، کامل 2- ضبط یا فیلمبرداری شده؛ ولی هنوز به بازار نیامده

ارجاع به لغت can

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «can» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/can

لغات نزدیک can

پیشنهاد بهبود معانی