فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jar

dʒɑːr dʒɑː
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  jarred
 • شکل سوم:

  jarred
 • سوم شخص مفرد:

  jars
 • وجه وصفی حال:

  jarring
 • شکل جمع:

  jars

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - intransitive adverb countable
  بلونی، کوزه‌ دهن‌گشاد، سبو، خم، شیشه دهن‌گشاد، تکان، جنبش، لرزه، ضربت، لرزیدن صدای ناهنجار، دعوا و نزاع، طنین انداختن، اثر نامطلوب باقی گذاردن، مرتعش شدن، خوردن، تصادف کردن، ناجور بودن، مغایربودن، نزاع کردن، تکان دادن، لرزاندن
  • - I winced as the iron door jarred against the sidewalk.
  • - صدای ناهنجار کشیده شدن در آهنی بر روی پیاده‌رو باعث چندش من شد.
  • - Some old tapes produce a jarring sound.
  • - برخی نوارهای کهنه‌ی موسیقی صدای گوش‌خراشی می‌دهند.
  • - The kind of modern music that jars on unaccustomed ears.
  • - آن‌گونه موسیقی مدرن که برای گوش‌های ناآموخته خوشایند نیست.
  • - The laborers jarred at each other and the police came.
  • - عمله‌ها با همدیگر دادوبیداد کردند و پلیس آمد.
  • - His testimony jarred with his former statements.
  • - گواهی او با اظهارات قبلی‌اش اختلاف داشت.
  • - His father's harsh words jarred him into action.
  • - حرف‌های ناخوشایند پدرش او را تکان داد و وادار به کار کرد.
  • - Falling down the stairs jarred every bone in my body.
  • - افتادن از پله‌ها همه‌ی استخوان‌های بدنم را لرزاند.
  • - The car hit the tree with a tremendous jar.
  • - ماشین با یک تکان شدید به درخت خورد.
  • - The harsh words which are exchanged in a family jar.
  • - حرف‌های خشنی که در یک برخورد خانوادگی رد و بدل می‌شود.
  • - pickle jar
  • - ظرف(شیشه) ترشی
  • - a jam jar
  • - شیشه‌ی مربا
  • - They sell pickles by the jar.
  • - آن‌ها ترشی را در بستو (یا شیشه‌های دربسته) می‌فروشند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jar

 1. noun container
  Synonyms: basin, beaker, bottle, burette, can, chalice, crock, cruet, decanter, ewer, flagon, flask, jug, pitcher, pot, tun, urn, vase, vat, vessel
 2. noun shocking hit
  Synonyms: bump, clash, collision, concussion, crash, impact, jolt, jounce, rock, smash, succussion, thud, thump
 3. verb shock, jolt
  Synonyms: agitate, bang, bounce, bump, clash, convulse, crash, disturb, grate, grind, hit, irritate, jerk, jiggle, jounce, jump, offend, quake, rasp, rattle, rock, shake, slam, thump, tremor, vibrate, wiggle, wobble
 4. verb clash, disharmonize
  Synonyms: annoy, bicker, contend, disaccord, disagree, discompose, discord, grate, grind, interfere, irk, irritate, jangle, mismatch, nettle, oppose, outrage, quarrel, shock, wrangle
  Antonyms: agree, harmonize

Phrasal verbs

Collocations

ارجاع به لغت jar

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jar» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jar

لغات نزدیک jar

پیشنهاد بهبود معانی