فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Quarrel

ˈkwɔː- / / ˈkwɑː- ˈkwɒrəl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  quarrelled
 • شکل سوم:

  quarrelled
 • سوم شخص مفرد:

  quarrels
 • وجه وصفی حال:

  quarrelling
 • شکل جمع:

  quarrels

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - intransitive adverb countable B2
  پرخاش، نزاع، دعوی، دعوا، ستیزه، اختلاف، گله، نزاع کردن، دعوی کردن، ستیزه کردن
  • - My quarrel with the critics was partly due to their materialism.
  • - ستیز من با هنرسنجان تا اندازه‌ای مربوط به ماده‌گرایی آن‌ها بود.
  • - Lovers' quarrels end soon.
  • - دعوای عشاق زود تمام می‌شود.
  • - political quarrels
  • - کشمکش‌های سیاسی
  • - Ali quarreled with Ahmad.
  • - علی و احمد حرفشان شد.
  • - don't quarrel with your boss!
  • - با رئیس خودت بگو‌مگو نکن!
  • - Zarry and I quarreled over who should wash the dishes.
  • - من و زری بر سر شستن ظرفها دعوایمان شد.
  • - One can't quarrel with his statements -- he is telling the truth.
  • - از اظهارات او نمی‌شود ایراد گرفت؛ چون راست می‌گوید.
  • - I have no quarrel with the court's decision.
  • - نسبت به رأی دادگاه حرفی ندارم.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد quarrel

 1. noun disagreement
  Synonyms: affray, altercation, argument, battle royal, beef, bickering, brannigan, brawl, breach, broil, catfight, combat, commotion, complaint, contention, controversy, difference, difference of opinion, difficulty, disapproval, discord, disputation, dispute, dissension, dissidence, disturbance, dust, falling-out, feud, fight, fisticuffs, fracas, fray, fuss, hassle, misunderstanding, objection, rhubarb, row, ruckus, run-in, scrap, set-to, spat, squabble, strife, struggle, tiff, tumult, vendetta, wrangle
  Antonyms: agreement, peace
 2. verb disagree
  Synonyms: altercate, argue, battle, be at loggerheads, bicker, brawl, break with, bump, carp, caterwaul, cavil, charge, clash, collide, complain, contend, contest, cross swords, differ, disapprove, dispute, dissent, divide, embroil, fall out, feud, fight, find fault, get tough with, hassle, have it out, have words, lock horns, mix it up, object to, row, scrap, set to, spar, spat, squabble, strive, struggle, take exception, take on, tangle, vary, war, wrangle
  Antonyms: agree, make peace

ارجاع به لغت quarrel

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «quarrel» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/quarrel

لغات نزدیک quarrel

پیشنهاد بهبود معانی