با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Take On

آخرین به‌روزرسانی:
 • phrasal verb
  استخدام کردن، به کار گرفتن
 • phrasal verb
  رقابت کردن، به مبارزه طلبیدن، مقابله کردن
 • phrasal verb
  به‌ دست آوردن
 • phrasal verb
  ارائه دادن
 • phrasal verb
  به عهده گرفتن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد take on

 1. phrasal verb assume, accept
  Synonyms: acquire, add, address oneself to, adopt, agree to do, annex, append, attempt, become, begin, come to have, commence, develop, embrace, employ, endeavor, engage, enlist, enroll, espouse, handle, have a go at, hire, launch, put on, retain, set about, tackle, take in hand, take up, take upon oneself, try, turn, undertake, venture
  Antonyms: refuse, reject
 2. phrasal verb compete
  Synonyms: attack, battle, contend, contest, encounter, engage, face, fight, match, meet, oppose, pit, vie
 3. phrasal verb challenge, oppose
  Synonyms: brave, buck, call out, confront, dare, defy, denounce, dispute, face off, go eyeball to eyeball with, go one on one with, go toe to toe with, go up against, hang in, insist upon, investigate, invite competition, make a stand, object to, question, stand up to, throw down the gauntlet
 4. phrasal verb Begin to have or exhibit

ارجاع به لغت take on

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «take on» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/take-on

لغات نزدیک take on

پیشنهاد بهبود معانی