با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Differ

ˈdɪfər ˈdɪfə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  differed
 • شکل سوم:

  differed
 • سوم شخص مفرد:

  differs
 • وجه وصفی حال:

  differing
 • verb - intransitive
  فرق داشتن، اختلاف داشتن، تفاوت داشتن
  • - The laws of each country differ from those of another.
  • - قوانین هر کشور با قوانین کشور دیگر فرق دارند.
  • - the persecution of people who differ on religious matters
  • - آزار مردمی که در امور دینی هم عقیده نیستند
  • - People differ greatly in their tastes.
  • - مردم از نظر سلیقه خیلی با هم فرق دارند.
  • - Those two engines differ from each other greatly.
  • - آن دو موتور خیلی با هم متفاوت‌اند.
  • - The two brothers had differing views on politics.
  • - آن دو برادر در سیاست اختلاف نظر داشتند.
  • - I am sorry to differ with you on this!
  • - متأسفم که در این مورد با شما مخالفم!
  • - I beg to differ!
  • - اجازه بدهید مخالفت خود را ابراز کنم!
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد differ

 1. verb be dissimilar, distinct
  Synonyms: alter, bear no resemblance, be distinguished from, be off the beaten path, be unlike, clash with, conflict with, contradict, contrast, depart from, deviate from, digress, disagree, divaricate from, diverge, diversify, jar with, lack resemblance, modify, not conform, not look like, qualify, reverse, run counter to, show contrast, sing a different tune, stand apart, take exception, turn, vary
  Antonyms: agree, be same, conform
 2. verb clash; hold opposing views
  Synonyms: bicker, bump heads, contend, debate, demur, disaccord, disagree, discept, discord, dispute, dissent, divide, fight, go after each other, go at it, hit a clinker, hit a sour note, jar, lock horns, object, oppose, protest against, quarrel, squabble, take issue, vary, war
  Antonyms: agree, consent, harmonize

لغات هم‌خانواده differ

ارجاع به لغت differ

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «differ» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/differ

لغات نزدیک differ

پیشنهاد و بهبود معانی