با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Different

ˈdɪfrənt ˈdɪfrənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more different
 • صفت عالی:

  most different

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A1
  متمایز، متفاوت
  • - different points of view
  • - دیدگاه‌های متفاوت
  • - He is very different from his father.
  • - او با پدرش خیلی فرق دارد.
  • - They are vastly different in size.
  • - آن‌ها از نظر اندازه بسیار متفاوت هستند.
  • - different age groups
  • - گروه‌های سنی متمایز
  • - a number of different groups with diverse languages and cultures
  • - چند گروه جدا با زبان و فرهنگ متنوع
  • - Different members of your group can...
  • - اعضای مختلف گروه شما می‌توانند ...
  • - Not liking the first book, he tried a different one.
  • - چون کتاب اول را دوست نداشت یک کتاب دیگر را امتحان کرد.
  • - advertising that tries continually to be different
  • - اگهی‌هایی که دائماً سعی می‌شود (با سایرین) فرق داشته باشند
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد different

 1. adjective dissimilar, unlike
  Synonyms: a far cry from, altered, antithetic, at odds, at variance, changed, clashing, colorful, contradistinct, contradistinctive, contrary, contrasting, contrastive, deviating, differential, discrepant, disparate, distant, distinct, distinctive, divergent, divers, diverse, incommensurable, incomparable, inconsistent, individual, like night and day, mismatched, mismated, offbeat, opposed, other, otherwise, particular, peculiar, poles apart, single, unalike, unequal, unrelated, unsimilar, variant, various
  Antonyms: alike, correspondent, homogeneous, like, resembling, same, similar
 2. adjective separate, distinct
  Synonyms: another, another story, atypical, bizarre, discrete, diverse, especial, express, extraordinary, individual, novel, original, other, out of the ordinary, particular, peculiar, rare, several, singular, something else, special, specialized, specific, startling, strange, uncommon, unconventional, unique, unusual, various
  Antonyms: conventional, correspondent, harmonious, normal, same, standard, unified, united
 3. adjective miscellaneous, various
  Synonyms: anthologized, assorted, asymmetrical, collected, disparate, dissonant, divergent, divers, diverse, diversified, diversiform, heterogeneous, incongruous, inconsistent, indiscriminate, jarring, manifold, many, multifarious, multiform, numerous, omnifarious, omniform, several, some, sundry, varicolored, varied, variegated, varietal, variform
  Antonyms: normal, same, similar, standard, uniform

Idioms

لغات هم‌خانواده different

ارجاع به لغت different

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «different» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/different

لغات نزدیک different

پیشنهاد بهبود معانی