با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Discharge

dɪsˈtʃɑːrdʒ dɪsˈtʃɑːrdʒ dɪsˈtʃɑːdʒ dɪsˈtʃɑːdʒ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  discharged
 • شکل سوم:

  discharged
 • سوم شخص مفرد:

  discharges
 • وجه وصفی حال:

  discharging
 • شکل جمع:

  discharges
 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb
  تخلیه، خالی کردن
 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb
  خالی کردن، درکردن (گلوله)، مرخص کردن، ادا کردن،ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  • - to discharge a ship
  • - کشتی را خالی کردن (از بار)
  • - to discharge a gun
  • - تفنگ را درکردن
  • - Altogether, five projectiles were discharged.
  • - روی‌هم‌رفته پنج‌ تیر شلیک شد.
  • - The revolver discharged by itself.
  • - هفت‌تیر خود‌به‌خود در رفت.
  • - Two of the prisoners were discharged yesterday.
  • - دوتا از زندانیان دیروز آزاد شدند.
  • - to discharge a patient from the hospital
  • - بیمار را از بیمارستان مرخص کردن
  • - The river discharges its waters into the lake.
  • - رودخانه آب خود را به دریاچه می‌ریزد.
  • - A motor discharges some smoke.
  • - موتور مقداری دود بیرون می‌دهد.
  • - A boil discharges pus.
  • - کورک چرک از خود بیرون می‌دهد.
  • - Into her diary she discharged her loneliness and anger.
  • - او تنهایی و خشم خود را در دفتر خاطرات خود بروز داد.
  • - When he saw me, he discharged a string of curses.
  • - مرا که دید افتاد به فحاشی.
  • - He can discharge any employee that he wants.
  • - او هر کارمندی را که بخواهد اخراج می‌کند.
  • - He discharged his duties honorably.
  • - او با شرافتمندی وظایف خود را انجام داد.
  • - to discharge one's liabilities
  • - بدهی‌های خود را پرداخت کردن
  • - to discharge a capacitor
  • - تخلیه کردن خازن
  • - to charge and discharge a battery
  • - پر کردن و خالی کردن باطری
  • - the discharge of a ship
  • - تخلیه‌ی کشتی
  • - He received a full discharge.
  • - او برائت کامل حاصل کرد.
  • - The soldiers received their discharge papers.
  • - سربازان برگه‌های پایان‌خدمت خود را دریافت کردند.
  • - The nurse rinsed the discharge around the sore.
  • - پرستار ترشحات دور زخم را شستشو داد.
  • - the discharge of arrows toward the enemy
  • - در کردن پیکان‌ها به سوی دشمن
  • - an artillery discharge
  • - شلیک توپخانه
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد discharge

 1. noun setting free
  Synonyms: acquittal, clearance, disimprisonment, exoneration, liberation, pardon, parole, probation, release, remittance
  Antonyms: hold, imprisonment, incarceration, keep, retention
 2. noun dismissal from responsibility
  Synonyms: ax, bounce, bum’s rush, congé, demobilization, ejection, gate, old heave ho, pink slip, the boot, the door, walking papers
  Antonyms: assignment, delegation, employment, engagement, hiring
 3. noun detonation
  Synonyms: barrage, blast, burst, explosion, firing, fusillade, report, salvo, shot, shower, volley
  Antonyms: loading
 4. noun pouring forth
  Synonyms: elimination, emission, emptying, excretion, exudation, flow, ooze, pus, secretion, seepage, shower, suppuration, vent, voiding
  Antonyms: damming
 5. noun unloading
  Synonyms: disburdening, emptying, unburdening, unlading
  Antonyms: loading
 6. noun carrying out of responsibility
  Synonyms: accomplishment, achievement, execution, fulfillment, observance, performance
 7. noun payment of debt
  Synonyms: acquittal, disbursement, liquidation, satisfaction, settlement
  Antonyms: indebtedness, owing
 8. verb set free
  Synonyms: absolve, acquit, allow to go, clear, disimprison, dismiss, emancipate, exonerate, expel, liberate, loose, loosen, manumit, oust, pardon, release, unbind, unchain, unshackle
  Antonyms: detain, hold, imprison, keep
 9. verb dismiss from responsibility
  Synonyms: absolve, ax, boot out, bounce, bump, bust, can, cashier, disburden, discard, disencumber, dispense, displace, eject, excuse, exempt, expel, fire, freeze out, give one notice, kick out, lay off, let go, let off, let one go, let out, lock out, nix, oust, privilege from, relieve, remove, replace, ride out on rail, run out of town, show the door, spare, supersede, supplant, terminate, unload
  Antonyms: assign, delegate, employ, engage, hire
 10. verb detonate weapon
  Synonyms: blast, explode, fire, let off, set off, shoot, shoot off
  Antonyms: load
 11. verb pour forth
  Synonyms: break out, disembogue, dispense, ejaculate, emit, empty, erupt, excrete, exude, give off, gush, leak, ooze, release, send forth, spew, void, vomit
  Antonyms: dam
 12. verb unload
  Synonyms: carry away, disburden, empty, off-load, remove, remove cargo, send, take away, take off, unburden, unlade, unpack, unship, unstow
  Antonyms: load
 13. verb carry out responsibility
  Synonyms: accomplish, achieve, do, execute, fulfill, meet, observe, perform
 14. verb pay, settle debt
  Synonyms: clear, honor, liquidate, meet, pay up, quit, relieve, satisfy, square up
  Antonyms: owe
 15. verb invalidate agreement
  Synonyms: abrogate, annul, cancel, dissolve, quash, render void, vacate, void

ارجاع به لغت discharge

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «discharge» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/discharge

لغات نزدیک discharge

پیشنهاد و بهبود معانی