با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dismiss

dɪsˈmɪs dɪsˈmɪs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dismissed
 • شکل سوم:

  dismissed
 • سوم شخص مفرد:

  dismisses
 • وجه وصفی حال:

  dismissing
 • verb - transitive
  روانه کردن، مرخص کردن، معاف کردن
  • - He dismissed the class five minutes too early.
  • - او کلاس را پنج دقیقه زودتر (از موعد) تعطیل کرد.
  • - The unfairly dismissed employees filed a suit against the company.
  • - کارمندانی که به ناحق برکنار شده بودند، علیه شرکت اقامه‌ی دعوی کردند.
  • - Anyone who disagrees with the managers is promptly dismissed.
  • - هر کسی که با مدیران مخالفت کند، بدون مقدمه اخراج می‌شود.
  • - You must dismiss such childish anxieties!
  • - تو باید این نگرانی‌های کودکانه را از سر بیرون کنی!
  • - They dismissed this plan as utterly impractical.
  • - آنان این نقشه را به‌دلیل اینکه کاملاً غیرعملی است، رد کردند.
  • - The judge dismissed all the charges brought against him.
  • - قاضی کلیه‌ی اتهامات وارده علیه او را مردود اعلام کرد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dismiss

 1. verb send away, remove; free
  Synonyms: abolish, banish, boot, brush off, bundle, cast off, cast out, chase, chuck, clear, decline, deport, detach, disband, discard, dispatch, dispense with, disperse, dispose of, dissolve, divorce, do without, drive out, eject, expel, force out, have done with, kick out, let go, let out, lock out, outlaw, push aside, push back, reject, release, relegate, relinquish, repel, repudiate, rid, send off, send packing, shed, show out, slough off, supersede, sweep away, turn out
  Antonyms: accept, hold, keep, maintain, preserve, welcome
 2. verb remove from job, responsibility
  Synonyms: ax, boot, boot out, bounce, bump, can, cashier, defrock, depone, depose, deselect, discharge, disemploy, disfrock, displace, disqualify, drop, fire, furlough, give notice to, give the ax, give the gate, give the heave-ho, give walking papers, give warning, impeach, kick out, lay off, let go, let out, oust, pension, pink-slip, put away, recall, retire, sack, send packing, shelve, shut out, suspend, terminate, turn away, unfrock, unseat, wash out
  Antonyms: appoint, employ, engage, hire, keep, secure
 3. verb put out of one’s mind
  Synonyms: banish, contemn, deride, despise, discard, disdain, dispel, disregard, drop, flout, gibe, gird, jeer, kiss off, laugh away, lay aside, mock, pooh-pooh, rally, reject, relegate, repudiate, repulse, ridicule, scoff, scorn, scout, set aside, shelve, spurn, taunt, twit
  Antonyms: accept, welcome

ارجاع به لغت dismiss

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dismiss» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dismiss

لغات نزدیک dismiss

پیشنهاد و بهبود معانی