با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dam

dæm dæm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dammed
 • شکل سوم:

  dammed
 • سوم شخص مفرد:

  dams
 • وجه وصفی حال:

  damming
 • شکل جمع:

  dams
 • countable noun adjective adverb interjection
  سد، آب‌بند، بند، سد ساختن، مانع شدن یا ایجاد مانع کردن، محدود کردن
  • - Amir dam in the Fars province
  • - بند امیر در استان فارس
  • - Karaj dam is (located) near Ghazvin.
  • - سد کرج در نزدیکی قزوین است.
  • - We swam in the dam.
  • - ما در دریاچه‌ی سد شنا کردیم.
  • - to dam a river
  • - روی رودخانه‌ای سد زدن
  • - Dead branches had dammed up the gutter.
  • - شاخ و برگ مرده (یا پوسیده) جوی را بند آورده بود.
  • - dammed-up emotions
  • - احساسات خفه‌شده (جلوگیری‌شده)
  • - She tried to dam back her tears.
  • - او کوشید جلو اشک‌های خود را بگیرد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dam

 1. noun embankment, wall
  Synonyms: bank, barrage, barrier, dike, ditch, gate, grade, hindrance, levee, milldam, millpond, obstruction, weir
 2. verb hold back; block
  Synonyms: bar, barricade, brake, check, choke, clog, close, confine, hinder, hold in, impede, obstruct, repress, restrain, restrict, retard, slow, stop up, suppress
  Antonyms: free, let go, liberate, release, unblock, unclog, unloose

ارجاع به لغت dam

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dam» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dam

لغات نزدیک dam

پیشنهاد و بهبود معانی