ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clog

klɑːɡ klɒɡ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  clogged
 • شکل سوم:

  clogged
 • سوم شخص مفرد:

  clogs
 • وجه وصفی حال:

  clogging
 • شکل جمع:

  clogs

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb
  زیادی پرکردن، لخته شدن
 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb
  کنده، کلوخه، قید، پابند، ترمز، سنگین کردن، کندکردن، مسدودکردن، بستن(لوله)، متراکم و انباشته کردن، پابند
  • - Nowruz travellers had clogged the roads.
  • - مسافران نوروز جاده‌ها را بند آورده بودند.
  • - The sink is clogged.
  • - دستشویی گرفته است.
  • - My nose is clogged.
  • - دماغم گرفته است.
  • - Narrow pipes clog up easily.
  • - لوله‌های باریک زود می‌گیرند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clog

 1. noun blockage
  Synonyms: bar, block, blockade, burden, cumbrance, dead weight, drag, encumbrance, hindrance, impedance, impediment, obstruction, snag
  Antonyms: clearance, opening
 2. verb block, hinder
  Synonyms: burden, choke, close, congest, curb, dam up, encumber, entrammel, fetter, fill, glut, hamper, impede, jam, leash, obstruct, occlude, plug, seal, shackle, stopper, stop up, stuff, tie, trammel
  Antonyms: clear, free, open, unblock, unclog, unencumber, unstop

Phrasal verbs

 • clog up

  گرفتن، بند آوردن، بند آمدن، گیر کردن

ارجاع به لغت clog

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clog» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clog

لغات نزدیک clog

پیشنهاد بهبود معانی