با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Drag

dræɡ dræɡ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dragged
 • شکل سوم:

  dragged
 • سوم شخص مفرد:

  drags
 • وجه وصفی حال:

  dragging
 • شکل جمع:

  drags
 • countable noun
  سربار، مانع، کاهنده
  • - The war was a drag on the country's resources.
  • - جنگ باعث تحلیل رفتن منابع کشور بود.
 • countable noun
  پک، پف
  • - The doctor took a long drag on his pipe.
  • - پزشک پک ممتدی به پیپ خود زد.
 • verb - transitive
  کشاندن، کشیدن، به زور کشیدن، سخت کشیدن
  • - Since the sack of rice was heavy, I dragged it all the way to the kitchen.
  • - چون گونی برنج سنگین بود آن را تا آشپزخانه روی زمین کشیدم.
  • - He killed Hector and dragged his body three times around the city.
  • - هکتور را کشت و جسدش را سه بار دور شهر کشاند.
  • - The wounded driver dragged himself to the nearest phone.
  • - راننده‌ی زخمی خود را کشان‌کشان به نزدیک‌ترین تلفن رساند.
  • - He did not want to drag the country into a useless war.
  • - نمی‌خواست کشور را وارد جنگ بیهوده‌ای بکند.
  • - Hot weather always drags her down.
  • - هوای گرم همیشه او را بی‌حال می‌کند.
  • - Why do you drag politics into everything?
  • - چرا همه‌چیز را به سیاست می‌کشانی؟
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  لاروبی کردن، کاویدن
  • - They dragged the river in search of the drowned boy.
  • - در جستجوی پسر بچه‌ی غرق‌شده کف رودخانه را لجن کاوی کردند.
 • verb - transitive
  طولانی و ملالت‌آور کردن وضعیت
 • verb - intransitive
  طولانی و ملالت‌آور شدن وضعیت
  • - The negotiations dragged along.
  • - مذاکرات به درازا کشید.
  • - His lecture dragged on and on.
  • - نطق او همین‌طور ادامه داشت.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد drag

 1. noun bad situation
  Synonyms: annoyance, bore, bother, burden, encumbrance, hang-up, hindrance, impediment, nuisance, pain, pest, pill, sway, trouble
 2. noun a puff while smoking
  Synonyms: breathing, draw, inhalation, pull, smoke
 3. verb haul something to a new place
  Synonyms: draw, hale, lug, magnetize, move, pull, schlepp, tow, trail, transport, truck, tug, yank
 4. verb move very slowly
  Synonyms: be delayed, be quiescent, crawl, creep, dally, dawdle, delay, encounter difficulty, hang, inch, lag, lag behind, limp along, linger, loiter, mark time, poke, procrastinate, put off, sag, shamble, shuffle, slow down, stagnate, straggle, tarry, trail behind, traipse
  Antonyms: rush

Phrasal verbs

 • drag on

  (به طور خسته‌کننده‌ای) طولانی کردن یا شدن، کش دادن

 • drag somebody down

  خسته و مغموم کردن، افسرده کردن

 • drag (something) into something

  (چیزی را) در چیز دیگری دخالت دادن، کشاندن

 • drag somebody up

  (انگلیس - عامیانه - کسی یا بچه‌ای را) بد بار آوردن

 • drag something up

  گریز زدن به (در صحبت)، سبز کردن، به رخ کشیدن

Idioms

ارجاع به لغت drag

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «drag» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/drag

لغات نزدیک drag

پیشنهاد و بهبود معانی