با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Tag

tæɡ tæɡ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  tagged
 • شکل سوم:

  tagged
 • سوم شخص مفرد:

  tags
 • وجه وصفی حال:

  tagging
 • شکل جمع:

  tags

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive adverb B2
  برچسب، برچسب زدن، علامت زدن
 • برچسب، منگوله یا نوار، بند گردان سرود، تحلیل، مثال یا گفته مبتذل، ضمیمه کردن، ضمیمه شدن به، اتیکت چسباندن به، برچسب زدن، به دنبال آوردن، گرگم به‌هوا بازی کردن
  • - His speech was full of Latin tags.
  • - سخنرانی او پر از لغت‌های لاتین بود.
  • - Tag questions such as "isn't it?" or" aren't you?"
  • - پرسش‌های تاییدی مانند «این‌طور نیست؟» یا «نیستی؟»
  • - The price tag of each commodity must be legible.
  • - برچسب قیمت هر کالا باید خوانا باشد.
  • - Attach your name tags to your lapels.
  • - برچسب نام خود را به یقه‌ی کت خود بزنید.
  • - To the name of murderess was added the tag "prostitute".
  • - علاوه بر نام آدمکش به او لقب "فاحشه" را هم افزوده بودند.
  • - We tagged every item in the store.
  • - به همه‌ی اقلام مغازه برچسب زدیم.
  • - One might tag this book "traditional".
  • - این کتاب را می‌شود "سنتی" نامید.
  • - He tags all of his opponents as "communists".
  • - او به همه‌ی مخالفان خود عنوان «کمونیست» می‌دهد.
  • - cars tagged for speeding
  • - اتومبیل‌هایی که به‌دلیل سرعت زیاد جریمه می‌شوند
  • - Some of the claims tagged on to the end of the book.
  • - برخی از ادعاهایی که به پایان کتاب افزوده شده است.
  • - a postscript tagged on to the end of her letter
  • - مطلب اضافی که به پایان‌نامه‌اش ضمیمه شده بود
  • - A huge shark was tagging me.
  • - یک کوسه‌ماهی بزرگ داشت مرا تعقیب می‌کرد.
  • - Abbas used to tag his older brother Mohsen around.
  • - عباس همه‌جا دنبال برادر بزرگ‌ترش محسن می‌رفت.
  • - The dog tagged at my feet.
  • - سگ در پشت پای من حرکت می‌کرد.
  • - I asked them if I could tag along and they said "yes"
  • - از آن‌ها پرسیدم که آیا من هم می‌توانم به همراه آن‌ها بروم و گفتند: «آری»
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد tag

 1. noun label, ticket
  Synonyms: badge, button, card, check, chip, docket, emblem, flap, ID, identification, inscription, insignia, logo, mark, marker, motto, note, pin, slip, stamp, sticker, stub, tab, tally, trademark, voucher
 2. verb label; attach label
  Synonyms: add, adjoin, affix, annex, append, call, check, christen, designate, docket, dub, earmark, fasten, hold, identify, mark, name, nickname, style, tack, tally, tap, term, ticket, title, touch
 3. verb follow
  Synonyms: accompany, attend, bedog, chase, dog, heel, hunt, pursue, shadow, tail, trace, track, track down, trail
  Antonyms: run away

Phrasal verbs

 • tag up

  (بیسبال) تگ کردن

ارجاع به لغت tag

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «tag» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/tag

لغات نزدیک tag

پیشنهاد بهبود معانی