با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Designate

ˈdezɪɡneɪt ˈdezɪɡneɪt ˈdezɪɡnət ˈdezɪɡneɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  designated
 • شکل سوم:

  designated
 • سوم شخص مفرد:

  designates
 • وجه وصفی حال:

  designating
 • verb - transitive
  برگزیدن، در نظر گرفتن، معرفی کردن، انتخاب کردن، گماشتن (شخص)
  • - The king designated his second son as his successor.
  • - پادشاه پسر دوم خود را به‌عنوان جانشین برگزید.
  • - The teacher will designate a student to be the class representative.
  • - معلم یک دانش‌آموز را به عنوان نماینده‌ی کلاس در نظر می‌گیرد.
 • verb - transitive
  تعیین کردن، در نظر گرفتن، مشخص کردن، تخصیص دادن (جا و غیره)
  • - They designated the boundaries of the land.
  • - آن‌ها حدود زمین را تعیین کردند.
  • - This room has been designated for reading.
  • - این اتاق برای قرائت تخصیص داده شده است.
 • adjective
  معرفی‌شده، تعیین‌شده، نامزدشده (شخص)
  • - an ambassador designate
  • - نامزد شغل سفارت
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد designate

 1. verb name, entitle
  Synonyms: baptize, call, christen, cognominate, denominate, dub, label, nickname, nominate, style, term, title
 2. verb specify as selection
  Synonyms: allocate, allot, appoint, apportion, appropriate, assign, authorize, button down, characterize, charge, choose, commission, connote, constitute, define, delegate, denote, depute, deputize, describe, dictate, earmark, elect, evidence, favor, finger, indicate, individualize, make, mark, mete, name, nominate, opt, peg, pick, pin down, pinpoint, prefer, put down for, reseve, set apart, set aside, show, single, slot, stipulate, tab, tag, tap

ارجاع به لغت designate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «designate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/designate

لغات نزدیک designate

پیشنهاد و بهبود معانی