«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Name معنی

 • American English phonetic: neɪm
 • British English phonetic: neɪm
 • (Noun) (Verb - transitive) نام
 • (Noun) (Verb - transitive) نام، اسم، نام و شهرت، ابرو، علامت، نامیدن، بنام صداکردن، نام دادن، مشهور، نامدار
  • - My name is Manoochehr.
  • - نام من منوچهر است.
  • - Please spell your name for me.
  • - لطفاً اسم خود را برای من هجی کنید.
  • - family name
  • - نام خانوادگی
  • - The name of this fruit is apple.
  • - اسم این میوه سیب است.
  • - You must learn the names of all countries.
  • - باید نام همه‌ی کشورها را یاد بگیری.
  • - By his evil deeds he stained his family name.
  • - با اعمال بدش شهرت خانوادگی خود را لکه‌دار کرد.
  • - In Shiraz he made quite a name for himself.
  • - در شیراز برای خودش اسم و رسمی پیدا کرد.
  • - He had a name for learning.
  • - او در دانش شهره بود.
  • - A good name is better than money.
  • - نیکنامی از پول بهتر است.
  • - He was the last of his name.
  • - او آخرین فرد آن خانواده بود.
  • - the greatest name in the history of science
  • - بزرگ‌ترین شخصیت تاریخ علم
  • - a name brand
  • - کالای مارک معروف
  • - Each suitcase must have a name tag.
  • - هر یک از چمدانها باید بر چسب حاوی نام صاحب آن را داشته باشد.
  • - The child was named after his grandfather.
  • - نام پدر‌بزرگ را روی نوزاد گذاشتند.
  • - He couldn't even name one African country.
  • - او نمی‌توانست حتی یک کشور افریقایی را نام ببرد.
  • - They named him Ahmed.
  • - او را احمد نامیدند.
  • - Name that tree.
  • - نام آن درخت را بگو.
  • - He can name all of the Emams.
  • - او نام همه‌ی امام‌ها را می‌داند.
  • - He has been named for the job.
  • - برای آن شغل از او نام برده شده است.
  • - I am not going to name names.
  • - من از کسی نام نخواهم برد.
  • - It is wrong to call names.
  • - لقب زشت دادن کار درستی نیست.
  • - He was king in name only.
  • - او فقط به‌اسم شاه بود.
  • - in the name of God, the merciful, and the compassionate
  • - به نام خداوند بخشنده و مهربان
  • - He doesn't have a penny to his name.
  • - او یک شاهی هم ندارد.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator