با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

List

lɪst lɪst
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  listed
 • شکل سوم:

  listed
 • سوم شخص مفرد:

  lists
 • وجه وصفی حال:

  listing
 • شکل جمع:

  lists
 • countable noun
  فهرست، صورت، جدول، لیست
  • - a list of the books I need
  • - فهرست کتابهای مورد نیاز من
  • - Make a list of their names.
  • - صورت اسامی آن‌ها را تهیه کن.
  • - Put my name on the list too.
  • - نام مرا هم در فهرست وارد کن.
  • - Take her name off the list.
  • - اسم او را از فهرست حذف کن.
  • - a guest list
  • - فهرست مهمانان
  • - blacklist
  • - فهرست سیاه
  • - a list of our publications
  • - فهرست انتشارات ما
  • - the workers' listed demands
  • - خواسته‌های فهرست‌شده‌ی کارگران
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - intransitive
  کج شدن، مایل شدن (کشتی)
  • - The ship had listed to one side and was close to tipping over.
  • - کشتی به یک سو خم شده بود و نزدیک بود واژگون شود.
 • verb - transitive
  فهرست کردن، در فهرست وارد کردن
  • - I will do as I list.
  • - هرجور دلم بخواهد، خواهم کرد.
  • - All of the books in the library have been listed.
  • - همه‌ی کتاب‌های کتابخانه فهرست شده‌اند.
  • - The students' names are listed alphabetically.
  • - نام دانش آموزان به ترتیب الفبا فهرست شده است.
 • countable noun
  سجاف، حاشیه، کنار، شیار، نرده
 • verb - transitive
  خواستن، میل کردن
 • verb - transitive
  (قدیمی) وارد خدمت نظام شدن، (بورس سهام) سهام یا اوراق بهادار را برای خرید و فروش در بورس پذیرفتن
 • verb - intransitive
  در لیست فروش قرار دادن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد list

 1. noun record, tabulation
  Synonyms: account, agenda, archive, arrangement, ballot, bill, brief, bulletin, calendar, canon, catalog, catalogue, census, checklist, contents, dictionary, directory, docket, draft, enumeration, file, gazette, index, inventory, invoice, lexicon, lineup, listing, loop, manifest, memorandum, menu, outline, panel, poll, program, prospectus, register, roll, roll call, row, schedule, screed, scroll, series, slate, statistics, syllabus, table, tally, thesaurus, ticket, timetable, vocabulary
 2. verb keep a record; tabulate
  Synonyms: arrange, bill, book, button down, calender, catalogue, census, chart, chronicle, classify, detail, docket, enroll, enter, enumerate, file, index, inscribe, insert, inventory, invoice, itemize, keep count, manifest, note, numerate, particularize, peg, place, poll, post, put down as, put down for, record, register, run down, schedule, set down, specialize, specify, spell out, tab, tally, tick off, write down
  Antonyms: forget
 3. verb lean, slant
  Synonyms: cant, careen, heel, incline, pitch, recline, slope, tilt, tip
  Antonyms: lie, straighten

Collocations

 • listed building

  (انگلیس) ساختمان تاریخی (که در فهرست بناهای تاریخی و مورد حراست وارد شده است)

ارجاع به لغت list

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «list» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/list

لغات نزدیک list

پیشنهاد و بهبود معانی