Lie

laɪ laɪ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • زمان گذشته ساده:

  lay
 • قسمت سوم فعل:

  lain
 • Verb - intransitive
  دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، یاوه گفتن
  • - That thermometer must be lying.
  • - آن دماسنج باید اشتباه باشد.
  • - He lied to them about his age.
  • - او درباره سنش به آن‌ها دروغ گفت.
  • - He lied to his own wife.
  • - او به زن خودش هم دروغ گفت.
  • - Statistics don't lie.
  • - آمار دروغ نمی‌گوید.
  • - Don't lie to me!
  • - به من دروغ نگو!
 • Verb - intransitive
  دراز کشیدن، (روی چیزی) خوابیدن، والمیدن، (روی زمین) تخت شدن، واکشیدن، غنودن، (به صورت خوابیده یا افقی) قرار داشتن، استراحت کردن
  • - Many swimmers just lie on the beach all day.
  • - خیلی از شناگران تمام روز فقط در ساحل دراز می‌کشند.
  • - to lie on one's back
  • - بر پشت خوابیدن
  • - Lie back and take a rest.
  • - لم بده و استراحت کن.
  • - I lay on the sofa and began to read.
  • - روی کاناپه خوابیدم و شروع به خواندن کردم.
  • - The doctor made me lie down on a bed and examined my wound.
  • - دکتر مرا روی تخت خواباند و زخمم را بررسی کرد.
  • - Lie down and close your eyes.
  • - دراز بکش و چشمانت را ببند.
  • - to take a lie in one's bed
  • - غنودن در بستر خود
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • Verb - intransitive
  قرار گرفتن، گسترش یافتن
  • - The letters lay untouched on her table.
  • - نامه‌ها دست‌نخورده روی میزش قرار داشتند.
  • - to lie in state
  • - (جسد شخص مهم) در معرض دید و احترام همگان قرار گرفتن
  • - Thieves were lying in wait for the caravan.
  • - دزدان سرراه کاروان کمین کرده بودند.
  • - A fine trout lie.
  • - محلی که ماهیان قزل‌آلا به خوبی در آنجا تجمع می‌کنند.
  • - Canada lies to the north.
  • - کانادا در شمال قرار دارد.
 • Verb - intransitive
  وجود داشتن، بودن
  • - Snow lies on the fields.
  • - روی کشتزارها برف است.
  • - the love that lies in her eyes
  • - عشقی که در چشمان او وجود دارد
  • - Lifeless bodies lay in the streets.
  • - اجساد بی‌جان در خیابان‌ها افتاده بودند.
  • - He thought that his future lay in teaching.
  • - او فکر می‌کرد که آینده‌اش در معلمی است.
  • - the road that lies ahead of us
  • - راهی که در پیش داریم
  • - The difficulties that lie ahead.
  • - دشواری‌هایی که در پیش است.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • Verb - intransitive
  حقوق وارد بودن، دعوی پذیر بودن
  • - an action that will not lie
  • - کاری که (از نظر قضایی) قابل پیگیری نیست
 • Verb - transitive
  با دروغگویی کاری را از پیش بردن یا به جایی رسیدن
  • - He lied himself into office.
  • - او با دروغ‌گویی شغل به‌دست آورد.
 • Verb - intransitive
  باقیماندن، (هنوز) بودن، افتاده بودن، دفن شدن، خاک شدن
  • - motives that lie hidden
  • - انگیزه‌هایی که مستور باقی می‌مانند
  • - Machinery lying idle.
  • - ماشین‌آلاتی که بی‌استفاده افتاده بودند.
  • - The cut-off branches lay scattered on the ground.
  • - شاخه‌های بریده‌شده به‌طور پراکنده روی زمین افتاده بودند.
  • - He lies under two meters of snow.
  • - او زیر دو متر برف مدفون شده است.
  • - full fathom five thy father lies ...
  • - (شکسپیر) پدرت در عمق 35 متری مدفون است ...
 • Countable Noun
  دروغ، کذب، خلاف
  • - to tell a lie
  • - دروغ گفتن
  • - a barefaced lie
  • - دروغ شاخ‌دار
  • - His story was a tissue of lies.
  • - داستان او سرتا پا دروغ بود.
  • - the biggest lie I've ever heard
  • - بزرگ‌ترین دروغی که تاکنون شنیده‌ام
 • Countable Noun
  وضع، چگونگی
  • - the lie of a golf ball
  • - طرز قرارگیری توپ گلف
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lie

 1. Noun untruth
  Synonyms: aspersion, backbiting, calumniation, calumny, deceit, deception, defamation, detraction, dishonesty, disinformation, distortion, evasion, fable, fabrication, falsehood, falseness, falsification, falsity, fib, fiction, forgery, fraudulence, guile, hyperbole, inaccuracy, invention, libel, mendacity, misrepresentation, misstatement, myth, obloquy, perjury, prevarication, revilement, reviling, slander, subterfuge, tale, tall story, vilification, white lie, whopper
  Antonyms: honesty, truth
 2. Verb tell an untruth
  Synonyms: bear false witness, beguile, be untruthful, break promise, BS, bull, con, concoct, deceive, delude, dissemble, dissimulate, distort, dupe, equivocate, exaggerate, fabricate, fake, falsify, fib, forswear, frame, fudge, go back on, invent, make believe, malign, misguide, misinform, misinstruct, mislead, misrepresent, misspeak, misstate, overdraw, palter, perjure, pervert, phony, plant, prevaricate, promote, put on, put up a front, snow, soft-soap, string along, victimize
  Antonyms: be honest
 3. Verb be prostrate, flat
  Synonyms: be prone, be recumbent, be supine, couch, go to bed, laze, lie down, loll, lounge, nap, recline, repose, rest, retire, siesta, sleep, sprawl, stretch out, turn in
  Antonyms: be upright, stand, straighten
 4. Verb be situated
  Synonyms: be, be beside, be buried, be established, be even, be fixed, be found, be interred, be level, be located, belong, be on, be placed, be seated, beset, be smooth, exist, extend, have its seat in, occupy, prevail, reach, remain, spread, stretch

Phrasal verbs

 • lie in

  در بستر بودن، دوران نقاهت (به‌ ویژه پس از زایمان) را گذراندن

 • lie low

  پنهان شدن، از نظرها محو شدن، قایم شدن

 • lie off

  (کشتیرانی) از ساحل یا کشتی‌های دیگر فاصله گرفتن، دور ایستادن

  از کار دست کشیدن، استراحت کردن

 • lie over

  معوق ماندن، به تأخیر افتادن، منتظر ماندن

 • lie to

  (کشتیرانی) در جهت باد توقف کردن

Collocations

Idioms

لغات هم‌خانواده lie

 • Noun
  liar, lie
 • Adjective
  lying
 • Verb - intransitive
  lie

لغات نزدیک lie

پیشنهاد و بهبود معانی