با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Detail

dɪˈteɪl ˈdiːteɪl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  detailed
 • شکل سوم:

  detailed
 • سوم شخص مفرد:

  details
 • وجه وصفی حال:

  detailing
 • شکل جمع:

  details
 • countable noun
  جز ، تفصیل، جزئیات، تفاصیل، اقلام ریز، حساب ریز
  • - the details of my work
  • - جزئیات کار من
  • - to go into details
  • - وارد جزئیات شدن
  • - to describe in detail
  • - به تفصیل شرح دادن
  • - a good painter with an eye for detail
  • - نقاش خوب که ریزه‌کاری‌ها را خوب مجسم می‌کند
  • - to reproduce a detail of a painting
  • - بخشی از یک نقاشی را مجزا و بزرگ کردن
 • verb - transitive
  شرح دادن، به‌ تفصیل گفتن
  • - I can detail for you everything that has happened.
  • - می‌توانم آنچه را که روی داده است، مو به مو برایتان بگویم.
 • verb - transitive
  به‌ کار ویژه‌ای گماردن، مأموریت دادن
  • - We were detailed to rebuild the bridge.
  • - ما را برای نوسازی پل به بیگاری گماشتند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد detail

 1. noun feature, specific aspect
  Synonyms: ABCs, accessory, article, brass tacks, chapter and verse, circumstantiality, component, count, cue, design, dope, element, fact, factor, fine point, fraction, item, meat and potatoes, minor point, minutia, nicety, nitty-gritty, nuts and bolts, part, particular, peculiarity, plan, point, portion, respect, schedule, singularity, specialty, specification, structure, technicality, thing, trait, trivia, triviality
  Antonyms: whole
 2. noun military troop
  Synonyms: army, assignment, body, detachment, duty, fatigue, force, kitchen police, KP, organization, party, special force, squad, unit
 3. verb specify, make clear
  Synonyms: analyze, catalog, circumstantiate, communicate, delineate, depict, describe, designate, elaborate, embellish, enumerate, epitomize, exhibit, fly speck, get down to brass tacks, individualize, itemize, lay out, narrate, particularize, portray, produce, quote chapter and verse, recapitulate, recite, recount, rehearse, relate, report, reveal, set forth, show, specialize, spell out, spread, stipulate, summarize, sweat details, tell, uncover
  Antonyms: hide, misrepresent, suppress, withhold
 4. verb assign specific task
  Synonyms: allocate, appoint, charge, commission, delegate, detach, send

Collocations

 • in detail

  جز به جز، مو به مو، به تفصیل

Idioms

ارجاع به لغت detail

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «detail» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/detail

لغات نزدیک detail

پیشنهاد و بهبود معانی