با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Named

آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  names
 • وجه وصفی حال:

  naming
 • adjective B1
  نامیده‌شده، نام‌گذاری‌شده
  • - The dog is named Fido.
  • - این سگ فیدو نام‌گذاری‌شده است.
  • - the named file
  • - فایل نام‌گذاری‌شده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد named

 1. adjective Having as a name
  Synonyms: called, designated, entitled, titled, termed, specified, styled, appellated, denominated, christened, baptized, nicknamed, labeled, tagged, dubbed
 2. verb Charge with a function; charge to be
  Synonyms: nominated, made, tapped, selected, constituted, appointed, designated, elected
  Antonyms: ignored, neglected
 3. verb Assign a specified (usually proper) proper name to
  Synonyms: termed, tagged, styled, labelled, called, designated, characterized
 4. adjective Chosen
  Synonyms: nominated, appointed, commissioned, delegated, deputed, authorized, returned, elected, invested, vested, assigned, ordained, entrusted, picked, selected, chosen, decided upon, fixed upon, determined on, settled on, picked out, preferred, favored, supported, approved, certified, called, anointed, consecrated, sanctioned, drafted, opted, declared, announced, singled-out
 5. verb Make reference to
  Synonyms: mentioned, referred, specified, identified, listed, indexed, cited, remarked, noted, connoted, suggested, adverted, instanced, marked, denoted, signified
 6. verb Give or make a list of; name individually; give the names of
  Synonyms: titled, identified, termed, styled, entitled, dubbed, designated, denominated, labelled, christened, called, listed, tagged, stipulated, classified, baptized, specified, selected, ticketed, raced, nominated, distinguished, characterized, handled, described, delegated, discovered, cited, chosen, branded, appointed

لغات هم‌خانواده named

ارجاع به لغت named

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «named» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/named

لغات نزدیک named

پیشنهاد بهبود معانی