فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Approved

əˈpruːvd əˈpruːvd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  approves
 • وجه وصفی حال:

  approving

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  موردتأیید، تأییدشده، پذیرفته‌شده، تصدیق‌شده، مصوب، مورد موافقت قرارگرفته
  • - This school only offers approved language courses.
  • - این مدرسه تنها دوره‌های زبان مصوب را ارائه می‌دهد.
  • - the approved method
  • - روش تایید‌شده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد approved

 1. verb To accept officially
  Synonyms: sanctioned, ratified, passed, confirmed, affirmed, adopted
 2. adjective Established by authority; given authoritative approval
  Synonyms: sanctioned, certified, authorized, validated, passed, affirmed, legalized, ratified, permitted, endorsed, vouched for, praised, canonical, recognized, recommended, backed, supported, upheld, made official, agreed to, allowed, inspected, audited, proven, ordered, commanded, established, ordained, accredited, OK'd
  Antonyms: refused, censured, disapproved
 3. verb Give sanction to
  Synonyms: sanctioned, oked, endorsed, accredited, passed, permitted, upheld, adopted, authorized, consented, validated, confirmed, established, corroborated, licensed, allowed, maintained, signed, liked, handled, favored, sustained, let, countenanced, recommended, certified, complimented, commended, recognized, ratified, legalized, backed, chartered, applauded, empowered, agreed, approbated, admired, supported, affirmed, accepted
  Antonyms: disapproved, rejected, invalidated, disallowed, denied, opposed, refused, vetoed
 4. verb Agree something is good
  Synonyms: favored, applauded, acclaimed, appreciated, condoned, tolerated, accepted, advocated, recommended, supported, encouraged, countenanced
  Antonyms: disapproved, disagreed

لغات هم‌خانواده approved

ارجاع به لغت approved

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «approved» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/approved

لغات نزدیک approved

پیشنهاد بهبود معانی