با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Let

let let
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  let
 • شکل سوم:

  let
 • سوم شخص مفرد:

  lets
 • وجه وصفی حال:

  letting
 • verb - transitive
  اجاره رفتن، رها کردن، اجازه دادن، گذاشتن، درنگ کردن، ول کردن
  • - Just let him try!
  • - بگذار (اگر جرئت دارد) بکند!
  • - Let me know of your decision.
  • - تصمیمت را به من اطلاع بده.
  • - Don't let go of my hand!
  • - دستم را ول نکن!
  • - We let fly two torpedoes.
  • - ما دو اژدر پرتاب کردیم.
  • - They are letting political prisoners out.
  • - آن‌ها دارند زندانیان سیاسی را آزاد می‌کنند.
  • - He asked to be let into the game.
  • - او درخواست کرد که در بازی وارد شود (شرکت داده شود).
  • - I hate to let you down,Dad,but I failed in the exam.
  • - پدر نمی‌خواهم تو را دمق دهم؛ ولی در امتحان رفوزه شدم.
  • - The police would not let them pass.
  • - پلیس به آن‌ها اجازه‌ی عبور نداد.
  • - Who let the cat in?
  • - کی گذاشت گربه تو بیاید؟
  • - Let it be known to all that we have no enmity with anyone.
  • - بگذار همگان بدانند که ما با کسی دشمنی نداریم.
  • - The hole in the wall let me see the outside.
  • - سوراخ دیوار اجازه داد که بیرون را ببینم.
  • - Let the window open!
  • - پنجره را باز بگذار!
  • - Let me talk to him.
  • - بگذار با او حرف بزنم.
  • - Let sleeping dogs sleep.
  • - بگذار سگ‌های خواب بخوابند (سری را که درد نمی‌کند دستمال مبند).
  • - Let him make one false move and I'll have him imprisoned!
  • - اگر یک کار خطا بکند، می‌دهم زندانش بکنند!
  • - Let him set foot in my house and I'll kick him out!
  • - اگر پا در خانه‌ی من بگذارد، بیرونش خواهم کرد!
  • - blood letting
  • - خونریزی
  • - As soon as he entered the room, they let him have it.
  • - تا وارد اتاق شد ریختند بر سرش.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  به عنوان امر مؤدبانه: بیایید، باشد که، بگذار(ید) که
  • - Let us pray.
  • - بیا(یید) دعا کنیم.
 • verb - intransitive
  (خانه یا آپارتمان وغیره) اجاره دادن، کرایه دادن
  • - They are farming part of their land themselves and letting off the rest.
  • - آن‌ها بخشی از زمینشان را خودشان می‌کارند و بقیه را کرایه می‌دهند.
  • - She let him the rooms at once.
  • - او فوری اتاق‌ها را به او اجاره داد.
  • - a house to let
  • - خانه‌ای برای اجاره
 • countable noun
  کرایه
 • countable noun
  اجاره، اجاره دهی
 • countable noun
  مانع، انسداد
 • countable noun
  (تنیس و برخی بازی های دیگر) دخالت با حرکت گوی
  • - Let the radio alone!
  • - به رادیو ور نرو!
  • - The animal let out a loud roar.
  • - حیوان نعره‌ی بلندی کشید.
  • - This rain is not going to let up!
  • - این باران قطع‌شدنی نیست!
  • - He didn't let on that he knew about the news.
  • - او بروز نداد که از خبر اطلاع دارد.
  • - He can't even walk, let alone run!
  • - او راه هم نمی‌تواند برود چه برسد به اینکه بدود!
  • - Let down your hair a little more.
  • - موهایت را کمی بیشتر پایین بیاور.
  • - Let me alone, I'm very busy.
  • - دست از سرم بردار، خیلی کار دارم.
  • - She let fly some words that offended everyone.
  • - حرف‌هایی پراند که همه را آزرده کرد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد let

 1. verb allow
  Synonyms: accredit, approve, authorize, be big, cause, certify, commission, concede, enable, endorse, free up, give, give leave, give okay, give permission, grant, have, hear of, leave, license, live with, make, permit, sanction, sit still for, suffer, tolerate, warrant
  Antonyms: forbid, hinder, hold, impede, inhibit, keep, obstruct, prevent
 2. verb rent out object, property
  Synonyms: charter, hire, lease, sublease, sublet
  Antonyms: buy, sell

Phrasal verbs

 • let down

  مایوس کردن، سرخورده کردن، ناامید کردن

  پایین بردن، آهسته کردن

 • let into

  (در چیزی) قرار دادن یا قرار گرفتن یا وارد شدن یا کردن

 • let off

  آزاد کردن، مرخص کردن

  بیرون دادن

 • let on

  فاش کردن، آشکار کردن

  وانمود کردن

 • let out

  گذاشتن که ... برود، اجازه‌ی خروج دادن (به ویژه با باز کردن در بسته‌شده یا قفل‌شده)، آزاد کردن (زندانی و پرنده)

  خارج کردن، خالی کردن (باد و غیره)

  گشاد کردن (لباس) (با باز کردن درز)، بلند کردن (طول لباس)

  تمام شدن (جلسه یا کلاس و غیره)، تعطیل شدن (مدرسه)

  فاش کردن، لو دادن (اطلاعات و غیره)

  بیرون دادن (صدا) (سرفه و غیره)

 • let up

  کند شدن، کم شدن، آهسته شدن

  متوقف شدن، ایستادن

 • let up on

  (عامیانه) از سخت‌گیری یا شدت عمل دست برداشتن

Collocations

Idioms

 • live and let live

  زندگی کن و بگذار (دیگران) زندگی کنند.

  گذشت و اغماض داشتن، در کار دیگران دخالت نکردن، زیست کن و بگذاز بزیند

 • let alone (or let be)

  2- چه برسد به

 • let bygones be bygones

  گذشته را فراموش کن (به حال خود بگذار)، هر بدی و خوبی دیدی ببخش.

  بیا گذشته‌ها را فراموش کنیم

 • let fly

  1- افکندن، پرتاب کردن

  2- (بی‌محابا) گفتن یا انجام دادن

 • let go

  1- آزادکردن، رهاکردن 2- چشم پوشیدن از

  رها کردن، ول کردن، دور انداختن

 • let it be known

  1- بگذار همه بدانند، اعلام کن 2- اعلام کردن، آشکار کردن

 • let loose

  رها کردن، بیرون دادن، برون دمیدن، ول دادن

 • let nature take its course

  بگذار کارها روال طبیعی خود را طی کند

 • let one have it

  (عامیانه) سخت حمله کردن به، سخت زدن، حسابی خدمت کسی رسیدن، دخل کسی را آوردن

 • let sleeping dogs lie

  گذشته‌ها را فراموش کردن، به حال خود گذاشتن، پا روی دم شیر نگذاشتن

 • let's face it

  اگر راستش را بخواهی، رک و پوست کنده می‌گویم.

 • let someone know

  (به کسی) اطلاع دادن، اعلام کردن، خبر دادن

 • let the cat out of the bag

  دهن‌لقی کردن، بند را به آب دادن، پته کسی را روی آب ریختن، رازی را آشکار کردن، فاش کردن، قضیه‌ای را لو دادن

 • let the chips fall where they may

  هر چه باداباد

ارجاع به لغت let

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «let» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/let

لغات نزدیک let

پیشنهاد بهبود معانی