فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Approve

əˈpruːv əˈpruːv
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  approved
 • شکل سوم:

  approved
 • سوم شخص مفرد:

  approves
 • وجه وصفی حال:

  approving

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B2
  رضایت دادن، تایید کردن، موافقت کردن
  • - I don't approve of his behavior.
  • - با رفتار او موافق نیستم.
  • - Akbar did not approve of his daughter's marriage.
  • - اکبر با ازدواج دخترش موافق نبود.
 • verb - transitive
  تصویب کردن، (رسما) موافقت کردن
  • - The company's directors approved the new regulations.
  • - مدیران شرکت مقررات جدید را تصویب کردند.
 • verb - transitive
  آزمایش کردن، پسندکردن، رواداشتن
  • - This bill must be approved by the Parliament.
  • - این لایحه باید به تصویب مجلس شورا برسد.
 • verb - intransitive
  نظر موافق دادن، مساعد بودن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد approve

 1. verb agree something is good
  Synonyms: accept, acclaim, admire, applaud, appreciate, approbate, be big on, commend, countenance, esteem, face it, favor, go along with, grin and bear it, handle, like, live with, praise, put up with, regard highly, respect, roll with punches, string along with, take up on, think highly of
  Antonyms: disagree, disapprove
 2. verb allow, authorize
  Synonyms: accede, accept, accredit, acquiesce, advocate, affirm, agree, assent, authorize, back, bless, boost, buy, buy into, certify, charter, concur, confirm, consent, dig, empower, encourage, endorse, establish, get behind, give go-ahead, go along with, groove, hats off to, lap up, license, maintain, make law, make valid, mandate, okay, permit, pronounce, push for, ratify, recommend, sanction, seal, second, sign, sign off on, stump for, subscribe to, support, thumbs up, uphold, validate
  Antonyms: disallow, disapprove, invalidate, oppose, refuse, reject

لغات هم‌خانواده approve

ارجاع به لغت approve

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «approve» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/approve

لغات نزدیک approve

پیشنهاد بهبود معانی