Single

ˈsɪŋɡl ˈsɪŋɡl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  singled
 • شکل سوم:

  singled
 • سوم شخص مفرد:

  singles
 • وجه وصفی حال:

  singling
 • شکل جمع:

  singles

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective noun countable B2
  تک، تنها، یک، واحد، هر
  • - a single-bedroom apartment
  • - آپارتمان تک‌خوابه
  • - We turned it into a single neighborhood.
  • - ما آن را تبدیل به یک محله‌ی واحد کردیم.
  • - I won't pay a single penny!
  • - یک شاهی هم نخواهم داد!
  • - He has not made a single suggestion.
  • - حتی یک پیشنهاد هم نکرده است.
  • - the single most important event in the history of Iran
  • - به‌راستی یکی از مهمترین رویداد تاریخ ایران
  • - Western Europe is going to have a single currency.
  • - اروپای غربی دارای یک پول واحد خواهد شد.
  • - a single house
  • - منزل تک‌خانواده
  • - It needs a single layer of paint.
  • - فقط یک لایه رنگ احتیاج دارد.
  • - A single orange remained on the table.
  • - تنها یک پرتقال روی میز باقی مانده بود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective noun countable A2
  مجرد، تک، فرد، تنها، منفرد، یگانه
  • - a singles party
  • - مهمانی برای مجردها
  • - a single man
  • - یک مرد مجرد
  • - He is truly single among his fellows.
  • - در میان دوستان خود واقعاً تک است.
  • - Zari decided to stay single for the rest of her life.
  • - زری تصمیم گرفت تا آخر عمر مجرد بماند.
 • adjective noun countable B1
  یک‌نفره، تک‌نفره، اتاق تک‌نفره
  • - a single bed
  • - تختخواب یک‌نفره
  • - We play singles or doubles.
  • - یک‌نفره یا دونفره بازی می‌کنیم.
  • - every single citizen
  • - هر نفر شهروند
  • - I think of her each single minute.
  • - هر دقیقه در فکر او هستم.
  • - It rained every single day.
  • - هر روز خدا باران آمد.
 • verb - intransitive verb - transitive
  ورزش ضربه‌ی یک امتیازی زدن (در بیسبال)
  • - He tried his best, but could only single to center field.
  • - او تمام تلاش خود را کرد، اما فقط می‌توانست به وسط زمین ضربه‌ی یک امتیازی زند.
  • - Despite his efforts, the batter could only single to left field.
  • - علی‌رغم تلاش‌هایش، بازیکن فقط توانست به قسمت چپ زمین ضربه‌ی یک امتیازی زند.
 • noun countable
  موسیقی تک‌آهنگ
  • - The latest single from the band became an instant hit.
  • - آخرین تک‌آهنگ این گروه به یک موفقیت فوری تبدیل شد.
  • - I bought their newest single and played it on repeat all day.
  • - من جدیدترین تک‌آهنگ آن‌ها را خریدم و تمام روز آن را روی تکرار گذاشتم.
 • noun countable
  ورزش ضربه‌ی یک امتیازی (در کریکت)
  • - He hit a single and advanced to first base.
  • - او ضربه‌ی یک امتیازی زد و تا جایگاه اولیه پیش رفت.
  • - The team needed just one more single to tie the game.
  • - این تیم فقط به یک ضربه‌ی یک امتیازی نیاز داشت تا بازی را به تساوی بکشاند.
 • noun uncountable
  ورزش مسابقه‌ی یک‌به‌یک
  • - The singles tournament will begin next week.
  • - مسابقات یک‌به‌یک از هفته‌ی آینده آغاز خواهد شد.
  • - She is the top-ranked player in women's singles.
  • - او برترین بازیکن مسابقات یک‌به‌یک زنان است.
 • noun countable B1
  انگلیسی بریتانیایی بلیت یک‌طرفه
  • - She bought a single for the ferry to the island.
  • - او یک بلیت یک‌طرفه برای کشتی به جزیره خرید.
  • - I only need a single for the train ride to the city.
  • - من بلیت یک‌طرفه برای سفر با قطار به شهر نیاز دارم.
 • adjective
  گیاه‌شناسی تک‌ردیف (در گل‌ها)
  • - a single rose
  • - گل سرخ تک‌ردیف
  • - a single red rose
  • - گل رز قرمز تک‌ردیف
 • adjective
  صریح، صادق، درست‌کار
  • - The reporter prided himself on his single and unbiased reporting style.
  • - گزارشگر به سبک گزارشگری صادق و بی‌طرفانه‌ی خود افتخار می‌کرد.
  • - I trust her advice because she always gives me single and truthful feedback.
  • - من به توصیه‌های او اعتماد دارم زیرا او همیشه به من بازخورد صریح و صادقانه می‌دهد.
 • adjective
  کامل، صددرصد، تمام، تمام‌وکمال، دربست، بی‌کم‌وکاست، تقسیم‌نشده، یکپارچه، متحد
  • - She wore a beautiful single strand of pearls around her neck.
  • - او یک زنجیر مروارید زیبای یکپارچه به دور گردنش می‌انداخت.
  • - It was a long and single road that stretched out before us.
  • - این یک جاده طولانی و تقسیم‌نشده بود که پیش روی ما بود.
 • verb - transitive
  جدا کردن، برگزیدن، انتخاب کردن، سوا کردن
  • - A special trait singles him out from the rest.
  • - ویژگی خاصی او را از دیگران جدا می‌کند.
  • - He singled Ali out as his successor.
  • - او علی را به عنوان جانشین خود برگزید.
  • - he singled out a fat sheep
  • - یک گوسفند چاق سوا کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد single

 1. adjective alone, distinct
  Synonyms: distinguished, especial, exceptional, exclusive, individual, indivisible, isolated, lone, loner, not general, not public, odd, one, only, original, particular, peerless, personal, private, rare, restricted, secluded, separate, separated, simple, singled-out, singular, sole, solitary, special, specific, strange, unalloyed, unblended, uncommon, uncompounded, undivided, unique, unitary, unmixed, unrivaled, unshared, unusual, without equal
  Antonyms: combined, double, mixed, together, united
 2. adjective not married
  Synonyms: bachelor, companionless, divorced, eligible, free, living alone, loner, separated, sole, solo, spouseless, unattached, unfettered, unmarried, unwed
  Antonyms: married, together, united, wed, wedded

Collocations

لغات هم‌خانواده single

ارجاع به لغت single

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «single» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/single

لغات نزدیک single

پیشنهاد بهبود معانی