معنی married به فارسی

ˈmærid ˈmærid
آخرین به‌روزرسانی:
 • Adjective
  متأهل، همسردار
  • - a rich married man
  • - مردی متاهل و ثروتمند
  • - He has been married for several years.
  • - او چندین سال است که ازدواج کرده است.
 • Adjective
  وابسته به زناشویی، ازدواجی، نکاحی
  • - married life
  • - زندگی زناشویی
 • Adjective
  هم بسته، هم پیوند، هم آمیخته، پیوسته، متحد
 • Noun
  شخص ازدواج کرده، آدم همسردار
  • - young marrieds
  • - جوانان همسردار
  • - Young marrieds moving into their first home.
  • - جوانان ازدواج کرده به اولین خانه‌ی خود نقل مکان کردند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات هم‌خانواده married

لغات نزدیک married

پیشنهاد و بهبود معانی