فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Given

ˈɡɪvn ˈɡɪvn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • مصدر:

  give
 • گذشته‌ی ساده:

  gave
 • سوم شخص مفرد:

  gives
 • وجه وصفی حال:

  giving
 • شکل جمع:

  givens
 • صفت تفضیلی:

  more given
 • صفت عالی:

  most given

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb
  معین، معلوم، مقررشده، مسلم، مبتلا، معتاد
 • noun adverb
  قسمت سوم فعل Give
  • - the given promises
  • - قول‌های داده‌شده
  • - He is given to lying.
  • - عادت به دروغ گفتن دارد.
  • - at a given date
  • - در تاریخ معین
  • - It is given that the two lines are parallel.
  • - فرض آنست که آن دو خط موازی هستند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد given

 1. adjective likely
  Synonyms: accustomed, addicted, apt, disposed, habituated, inclined, inured, liable, obsessed, prone

ارجاع به لغت given

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «given» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/given

لغات نزدیک given

پیشنهاد بهبود معانی