فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fasten

ˈfæsn ˈfɑːsn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  fastened
 • شکل سوم:

  fastened
 • سوم شخص مفرد:

  fastens
 • وجه وصفی حال:

  fastening

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive verb - intransitive adverb B1
  بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  • - I fastened the handles to the chair with screws.
  • - دسته‌ها را با پیچ به صندلی وصل کردم.
  • - to fasten the legs of a table
  • - پایه‌های میز را محکم کردن
  • - Fasten the dog in the yard!
  • - سگ را در حیاط ببند!
  • - She fastened her look on us.
  • - او نگاهش را بر ما دوخت.
  • - to fasten a crime on someone
  • - جنایتی را به گردن کسی انداختن
  • - Poor kinsmen fastened themselves on her.
  • - خویشاوندان مسکین وبال گردن او شدند.
  • - The blind man fastened on my arm.
  • - مرد نابینا بازویم را گرفت.
  • - The dog fastened his teeth on that man's leg.
  • - سگ پای آن مرد را با دندان محکم گرفت.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fasten

 1. verb make secure; join together
  Synonyms: adhere, affix, anchor, attach, band, bar, batten, belt, bind, bolt, bond, brace, button, catch, cement, chain, cleave, close, cohere, connect, couple, embed, establish, fix, freeze to, girth, glue, grip, hitch, hitch on, hold, hook, hook up, implant, infix, jam, knot, lace, leash, link, lock, lodge, make firm, moor, mortise, nail, rivet, rope, screw, seal, set, settle, solder, stay put, stick, strengthen, string, tack on, tag, tie, tighten, truss, unite, wedge, weld
  Antonyms: detach, disconnect, loosen, open, release, unchain, unfasten, unlink, unlock

Collocations

لغات هم‌خانواده fasten

 • noun
  fastener
 • verb - transitive
  fasten

ارجاع به لغت fasten

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fasten» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fasten

لغات نزدیک fasten

پیشنهاد بهبود معانی