فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Abstract

ˈæbstrækt æbˈstrækt ˈæbstrækt əbˈstrækt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  abstracted
 • شکل سوم:

  abstracted
 • سوم شخص مفرد:

  abstracts
 • وجه وصفی حال:

  abstracting
 • شکل جمع:

  abstracts
 • صفت تفضیلی:

  more abstract
 • صفت عالی:

  most abstract

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective uncountable B2
  مجرد، انتزاعی، کیفیت چیزی مجزا و مستقل از مقوله‌ای مشخص، غیرواقعی، غیرقابل ‌لمس، عاری از کیفیات واقعی، آنچه منطبق بر واقعیت خارجی نیست، غامض، مشکل، دشوار، آنچه فهمیدن یا درک‌کردن آن با سختی و تلاش و کوشش همراه است، (دستور) اسم معنی
  • - justice is an abstract word
  • - عدالت واژه‌ای است انتزاعی
  • - "Honesty" and "whiteness" are abstract nouns.
  • - «امانت» و «سفیدی» اسم معنی است.
 • noun countable
  خلاصه، چکیده، خلاصه‌ی موضوعی به شکل نوشته که معمولا ستونی نوشته می‌شود، مطلب یا نوشته‌ای که خلاصه یا چکیده‌ای از موارد مهم و اساسی چند مطلب یا مطلبی مفصل را دربر داشته‌ باشد
  • - an abstract of his recent article
  • - چکیده‌ی مقاله‌ی اخیر او
  • - A call for papers has been issued and abstracts should be submitted as soon as possible.
  • - اطلاعیه ارسال مقاله اعلام شده است و چکیده‌ی مقاله‌ها در اسرع وقت باید تحویل داده شود.
 • adjective
  حقوق غیرواقعی، غیر قابل ‌لمس، عاری از کیفیات واقعی، معنوی
  • - abstract right
  • - حقوق معنوی
 • adjective
  (هنر) انتزاعی، آبستره، ویژگی اثر هنری که متکی بر حالات ذهنی است نه نمودهای ظاهری و محتوای روایی
  • - a new exhibition of abstract paintings
  • - نمایشگاهی جدید از نقاشی‌های انتزاعی
  • - abstract painting
  • - نقاشی آبستره
 • verb - transitive verb - intransitive
  خلاصه یا چکیده مطلبی را نوشتن، خلاصه کردن
  • - Try to abstract the TED talk.
  • - سعی کنید سخنرانی تد را خلاصه‌نویسی کنید.
  • - Abstract the last chapter before you leave the class.
  • - پیش از ترک کلاس خلاصه‌ی آخرین فصل کتاب را بنویسید.
 • verb - transitive
  پریدن حواس، از دست دادن تمرکز
  • - His imagination had so abstracted him that his name was called twice before he answered.
  • - حواسش به‌قدری گرم تخیلاتش بود که بعد از آنکه دو بار اسمش را صدا زدند پاسخ داد.
  • - His movements were slow, his gaze abstracted, as if he were composing a poem in his head.
  • - آرام راه می‌رفت و نگاهش حاکی از آن بود که حواسش پرت است گویا در ذهنش شعری می‌سرایید.
 • verb - transitive
  دزدیدن، کش رفتن
  • - He abstracted some of the documents.
  • - او برخی از اسناد را کش رفت.
  • - He abstracted his fathers money.
  • - او پول پدرش را کش رفت.
 • verb - transitive
  جدا کردن، سوا کردن
 • verb - transitive
  کنار کشیدن، دوری جستن از
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد abstract

 1. adjective conceptual, theoretical
  Synonyms: abstruse, complex, deep, hypothetical, ideal, indefinite, intellectual, nonconcrete, philosophical, recondite, transcendent, transcendental, unreal
  Antonyms: actual, concrete, factual, material, objective, physical, real
 2. noun short document prepared from a longer one
  Synonyms: abridgment, brief, compendium, condensation, conspectus, digest, outline, précis, résumé, summary, synopsis
  Antonyms: document, manuscript
 3. verb take away from
  Synonyms: detach, disconnect, disengage, dissociate, extract, isolate, part, remove, separate, steal, take out, uncouple, withdraw
  Antonyms: add, combine, fill, insert, introduce, unite
 4. verb prepare short document from longer one
  Synonyms: abbreviate, abridge, condense, digest, outline, review, shorten, summarize
  Antonyms: complete, expand, insert, lengthen, strengthen

Collocations

ارجاع به لغت abstract

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «abstract» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/abstract

لغات نزدیک abstract

پیشنهاد بهبود معانی