با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dissociate

dɪˈsoʊʃieɪt dɪˈsəʊʃieɪt / / -sieɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dissociated
 • شکل سوم:

  dissociated
 • سوم شخص مفرد:

  dissociates
 • وجه وصفی حال:

  dissociating
 • verb - transitive adverb
  جداکردن، رسواکردن، قطع همکاری و شرکت
  • - This quality dissociates him from the company of Cynics.
  • - این ویژگی او را از دسته کلبیون مجزا می‌کند.
  • - Modern architecture cannot be dissociated from town planning.
  • - معماری نوین را نمی‌توان از برنامه‌ریزی شهر جدا کرد.
  • - It is never possible to dissociate the meaning of a word from a word itself.
  • - هرگز ممکن نیست که معنی واژه را از خود واژه منفک کرد.
  • - Two aspects of life which today have become dissociated.
  • - دو جنبه‌ی زندگی که امروزه از هم گسسته شده‌اند.
  • - Inflationary pressures resulting from causes dissociated from money.
  • - فشارهای مربوط به تورم ناشی از عللی که با پول رابطه‌ای ندارند.
  • - a dissociated personality
  • - شخصیت گسسته
  • - He tried to dissociate himself from his bankrupt friend.
  • - او کوشید که از دوست ورشکسته‌ی خود فاصله بگیرد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dissociate

 1. verb part company with; separate
  Synonyms: abstract, alienate, break off, detach, disassociate, disband, disconnect, disengage, disjoin, disperse, disrupt, distance, disunite, divide, divorce, estrange, isolate, quit, scatter, segregate, set apart, uncouple, unfix
  Antonyms: associate, attach, join

Phrasal verbs

 • dissociate oneself from

  قطع مراوده کردن با، (رابطه دوستی خود را) انکار کردن، (خود را) کنار کشیدن، ناهم‌بسته شدن با

ارجاع به لغت dissociate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dissociate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dissociate

لغات نزدیک dissociate

پیشنهاد بهبود معانی