با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Divorce

dɪˈvɔːrs dəˈvɔːs
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • گذشته‌ی ساده:

    divorced
  • شکل سوم:

    divorced
  • سوم شخص مفرد:

    divorces
  • وجه وصفی حال:

    divorcing
  • شکل جمع:

    divorces
  • countable noun
    طلاق، جدایی، (مجازاً) فسخ
    • - Their divorce became final.
    • - طلاق آن‌ها قطعی شد.
    • - The divorce between the sciences and humanities is not good.
    • - جدایی بین علوم طبیعی و علوم انسانی صلاح نیست.
    • - to get (or obtain) a divorce
    • - طلاق گرفتن
  • verb - intransitive verb - transitive
    طلاق دادن، جدا شدن
    • - He divorced his wife.
    • - او زن خود را طلاق داد.
  • verb - transitive
    فاصله گرفتن، فاصله دادن، جدا کردن
    • - He divorced himself from the position taken by his colleagues.
    • - او از موضعی که همکارانش اتخاذ کرده بودند، فاصله گرفت.
    • - You can't divorce religion from science.
    • - مذهب را نمی‌شود از علم جدا کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد divorce

  1. noun split-up of marriage
    Synonyms: annulment, breach, break, breakup, decree nisi, dedomiciling, detachment, disparateness, dissociation, dissolution, disunion, division, divorcement, on the rocks, parting of the ways, partition, rupture, separate maintenance, separation, severance, split, splitsville
    Antonyms: marriage
  2. verb split up a marriage
    Synonyms: annul, break up, cancel, disconnect, disjoin, dissever, dissociate, dissolve, disunite, divide, nullify, part, put away, separate, sever, split, sunder, unmarry
    Antonyms: marry

لغات هم‌خانواده divorce

ارجاع به لغت divorce

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «divorce» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/divorce

لغات نزدیک divorce

پیشنهاد و بهبود معانی